Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 87

Насамкінець необхідно зазначити, що реструктуризація на державному рівні поки що не проводиться в належному масштабі. Окремі успіхи були, є і ще будуть, однак їх занадто мало, щоб істотно змінити загальну картину.

Подпись: © Острахова О., 2003

УДК 658.8.012.12(477)

Острахова О.

Проблеми впровадження панельних досліджень в Україні

Маркетингові дослідження — це порівняно новий вид діяльності в укра­їнсь­кій еко­но­міці. Але питання про необхідність проведення маркетингових досліджень ви­ни­кає все рідше.

Що ж являють собою панельні дослідження? Панельні дослідження — це до­слід­ження, що проводяться за певними параметрами з деякою періодичністю про­тя­гом тривалого періоду. Об’єктами дослідження можуть бути домашні господарства, окремі групи споживачів, фахівці й експерти тієї чи іншої галузі, а також індивиди й організації, що займаються торгівлею. Основні методи таких досліджень — анке­ту­вання через пошту, телефонні й особисті опитування. Основною перевагою па­нель­них досліджень є можливість простежити динаміку вимірюваних параметрів у часі, виявити переважні тенденції та проаналізувати можливі стратегії розвитку. Такі дос­лідження надають інформацію про умови продажу конкретного товару на пев­ному ринку, дані про реакцію покупців на запропоновані товари, виявляють роз­біжності в поводженні споживачів, що належать до різних соціальних прошарків, жи­вуть у різ­них районах і багато чого іншого. Унікальна первинна інформація, що одер­жу­ється в ре­зуль­таті панельних досліджень, дає можливість оцінити реальний купі­вель­ний попит і фактори, що його формують, встановити найбільш вигідний рівень цін і навіть вия­вити особливості основних конкурентів.

Панельні дослідження дають можливість встановлювати особисті контакти з покупцями, що дозволяє збільшувати складність досліджень і в такий спосіб одер­жу­вати на додачу до кількісної інформації якісну, конкретизовану інформацію. Однак па­нельні дослідження є найдорожчими й найскладнішими, тому що пов’язані з досить високими витратами та вимагають залучення висококваліфікованих фахі­в­ців, адже здобуття первинної інформації вважається "вищим пілотажем" маркетин­го­вих дос­лі­д­жень, вимагає не тільки теоретичних знань, але також досвіду й навичок. До того ж побудувати необхідну панель (сукупність об’єктів дослідження) дуже скла­д­но. Індивіди в працездатному віці, родини з високими доходами відчувають дефіцит вільного часу й ухиляються від участі в дослідженнях такого роду. Люди, не схильні до чіткого планування часу, не можуть акуратно вести щоденникові записи. Панелі та­кож дуже нестабільні: родини розпадаються, респонденти змінюють місце про­жи­ван­ня чи хво­рі­ють, знаходяться у відрядженні під час чергового опитування. Тому для одер­жання більш-менш правдивих даних необхідно будувати панель з великим за­пасом (до 40%).

Панельні дослідження ефективні для інститутів, що виступають їхніми органі­заторами, тому що є постійним і стабільним джерелом доходів. Такі дослідження про­да­ються за підпискою декільком клієнтам, що значно зменшує вартість інформації для кожної з компаній-одержувачів. В Україні сьогодні працює небагато дослідницьких компаній, що надають дані власних досліджень за підпискою, при цьому збір даних здійснюється кожною компанією за власною методикою.

У чому ж причина того, що на сьогоднішній день панельні дослідження прак­тично малозастосовні в Україні? Напевно, неправильно було б сказати, що причина тільки в дорожнечі таких досліджень. Так, для проведення таких досліджень необ­хід­ні великі кошти, яких на цей час немає у більшості дослідницьких інститутів, але при­чи­на не тільки в цьому. З проблемою фінансування панельних досліджень тісно пов’я­зана проблема забезпечення їхньої окупності, яка може бути вирішена при переважній більшості платоспроможних клієнтів. Адже кількість замовників і вартість дослід­жен­ня перебувають в оберненій залежності, і незначна чисельність замовників у нашій країні призводить до подорожчання таких досліджень для кожної компанії-замов­ника. На сьогодні дуже складно реально оцінити, чи вдасться зібрати достат­ній порт­фель замовлень, але, найімовірніше виникне ситуація, коли співвідношення витрат на дослідження і можливих доходів буде несприятливим.