Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 107

3. У 60 – 70-х роках в США мала місце політика "соціальної орієнтації", яка пе­ред­бачала регулювання соціальних наслідків НТП, а ухвалення рішень базувалось на широкому соціально-політичному консенсусі з залученням широкої громадсь­кос­ті. Цей час характеризується великою кількістю розробок у військовій сфері, які було нап­рав­лено у цивільну промисловість для виробництва товарів народного споживання.

4. Варіант "зміни економічної структури господарського механізму". Він пе­ред­­бачає великий вплив передових технологій на вирішення соціально-економічних проблем, на зміни галузевої структури, на взаємодію суб'єктів господарювання, на рівень життя і т. д. У даний час лише Японія послідовно дотримується такої полі­ти­ки, здійснюючи її паралельно з ринковою.

Як свідчать результати аналізу варіантів інноваційної політики світової еко­но­міки, варіанти відрізняються один від одного ступенем втручання держави, рівнем нау­ково-технічного прогресу та потребами суспільства.

Реалізація інноваційної політики можлива за умови ефективного функціону­ван­ня інноваційного підприємництва. На думку автора, інноваційне підприємництвоце самостійна, ініціативна на власний ризик діяльність з метою впровадження досяг­нень науково-технічного прогресу у виробництво та соціальну сферу, що зумовить одер­жання прибутку та (або) соціального ефекту. Іншими словами, інноваційне підп­риєм­ництво становить якісно нову сферу інтеграції науки з виробництвом, зміст якої по­ля­гає у виробничому освоєнні, впровадженні та реалізації різноманітних новов­ве­день, що призведе до покращення якісних та кількісних показників соціально-еконо­міч­ної діяльності підприємницької структури.

Підсумовуючи світовий досвід формування інноваційної політики, можна зро­би­ти висновок, що вирішення завдання переходу України на інноваційний шлях роз­вит­ку в Україні потребує комплексного підходу і є достатньо довгостроковим.

___________

Література: 1. Соколенко С. И. Современные мировые рынки и Украина. — К.: Демос, 1995. — 354 с. 2. Поручник А. М., Антонюк Л. Л. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні: Монографія. — К.: КНЕУ, 2000. — 172 с. 3. Инновацион­ный менедж­мент / Под ред. П. Н. Завлина, А. К. Казанцева, Л. Э. Миндели. — СПб.: Наука, 2000. — 560 с. 4. Кравченкова Е. Б. Инновационный бизнес и финансовые рынки // Проблеми нау­ки. — 2001. — №2. — С. 34 — 37. 5. Андрощук Г. Государственная инновационная поли­ти­ка // Бизнес-Информ. — 1997. — №1. — С. 37 — 40. 6. Тульпа І. А. Управління фор­му­ван­ням інноваційної стратегії підприємств в умо­вах технологічних змін // Автореф. дис. канд. екон. наук "Європейський університет фінансів, інфор­маційних систем менеджменту і бізнесу". — К., 2002. — 16 с.

Подпись: © Бондаренко А., 2003

УДК 334.78.784

Бондаренко А.

Структурные особенности

украинских корпораций

Структуры иностранных корпораций давно считаются устоявшимися и в неко­то­рых случаях зафиксированы законодательно, а украинские корпорации только на­чинают приобретать конкретные формы.

Корпоративный бизнес Украины, несмотря на отсутствие государственной под­держки, стремительно развивается. Это вызвано следующими причинами:

окончанием первоначального накопления капитала украинскими предприни­ма­телями;

региональной концентрацией капитала внутри государства, которая пол­ностью зависела от инвестиционной привлекательности регионов;

индивидуальной концентрацией капитала внутри региона.

Именно последний фактор и стал основой развития корпоративного бизнеса.

Кроме того, корпорации Украины достигли того уровня, когда рост прибыли дос­тигается не только за счет увеличения оборотов, но и за счет интенсификации хозяйственных процессов.

Используются различные способы снижения затрат, что условно делит укра­инские корпорации на:

1) корпорации с фиксированным количеством управляемых объектов;

2) корпорации, увеличивающие количество управляемых объектов.