Концепция формирования инновационной модели социально-экономического развития Харьковской области "Харьков как инновационный порт", страница 63

УДК 331.101.3  ПРИНЦИПИ ПРАКСЕОЛОГІЇ —

НОВИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Наумік К.Г.,

 
 


соискатель ХГЭУ

Вирішальна роль у вдосконалюванні нашого суспільства приділяється еко­номічному росту з урахуванням поглиблення науково-технічного прогресу, при­ско­рених темпів відновлення виробничого потенціалу. Зростаючі потреби суспіль­ства вимагають рішучого повороту науки до запитів практики, безупинного поповнення арсеналу наукових ідей і розробок. Для практики сучасного госпо­дарювання дуже важливою є розробка проблем, пов'язаних з мотивацією спіль­ної діяльності людей, організованих у колективи, оптимізацією діяльності малих груп і первинного колективу, дослідженням механізму їхнього функціонування і контактів, структурної складності і групової свідомості.

Різноманіття існуючих підходів у визначенні сутності категорії "мотивація" виділяє одну загальну її особливість. Мотивація обов'язково цілеспрямована і засто­совується для інтенсифікації досягнення кінцевого результату. Цілеспря­мованою дією — тобто навмисним і свідомим з погляду його результативності — займається наука праксеологія. Вперше поняття "праксеологія" було використано в публікації французького вченого А. Аспинаса в кінці ХІХ сторіччя. Л. Мизес, Т. Котар­бинський, Е.Е. Слуцький заклали основи розвитку цієї науки.

Праксеологія прагне до свідомого вибору засобів, прийомів і методів, здатних при найменшій витраті сил дати найбільші результати.

Мотивація, як функція менеджменту, за допомогою введення в дію різних стимулів і активізації мотивів також прагне при найменших витратах забезпечити досягнення найбільших результатів.

Достоїнство праксеології в тім, що вона цікавиться формами удосконалю­ван­ня дій загальними для всіх сфер діяльності. Завдяки узагальненому характеру праксео­ло­гія вивчає найбільш комплексно будь-яку цілеспрямовану діяльність людини.

Подібність основних задач мотивації як функції менеджменту і праксеоло­гії — науки про зроблену діяльність — дає можливість при розвитку мотивації вико­ристовувати накопичений досвід праксеології. Використання принципів прак­сеоло­гії — це новий напрямок розвитку мотивації. Їх застосування в мотивації представлене в таблиці.

Таблиця

Застосування принципів праксеології в мотивації

п/п

Принцип

праксеології

Застосування в мотивації (для підвищення ефективності діяльності персоналу)

1

2

3

1

Досконалість дії — ідеал, об'єднуючий у собі всі достоїнства гарної роботи

Досконалість дії (гарна робота) — це ціль, якої прагне досягти організація, використо­вую­­чи мотивацію персоналу. Таким чином, при розвитку функції менеджменту мотива­ції можна використовувати досягнен­ня праксеології

Закінчення таблиці

1

2

3

2

Важливість мети визначає вид діяль­ності. Зі зміною важли­вості мети змі­нюється вид діяльності: забава, хобі пере­ходять у професійний вид діяль­ності, а проблема досконалості буде незнач­ною чи важливою

Менеджеру необхідно показувати важливість дорученої їм роботи. Персонал повинен усві­домлювати важливість мети виконуваної ним роботи для організації, тоді виникає задача удосконалювання дії

3

Результативність дії. Діяльність може бути більш-менш результативної. Сту­пінь результативності визначається в порівнянні зі зробленою дією чи між двома виконавцями тієї самої дії

Щоб досягти більш високої ре­зультатив­ності дії персоналу, необ­хідно використо­вувати постійний, потоковий контроль, що базується на методі порівняння. Необхідно створювати умови як для порівняння менеджером дій пра­цівників, так і для порівняння працівни­ками дій один одного

4

Дія традиційним способом — це гальмо прогресу

Розвиток організацій — це одна з умов їхньої конкурентноздатності. Щоб одержати якісний розвиток, необхідно мотивувати нетрадиційне мислення

5

Ефективність боротьби. Боротьба — це прагнення до суперечливих цілей. Супереч­ливі цілі — це два ряди цілей, з яких хоча б одна мета першого ряду суперечить відповідній меті дру­гого ряду, а інші можуть бути загальними

Завжди можна у проти­борчих сторін знайти загальні цілі. Боротьба, змагання підви­щують продуктивність праці, ефективність дії і можуть бути використані як мотиватор

6

Необдумані наслідки. Крім необхід­ного результату, досягнення мети може викликати несподівані на­слідки. Роз­щеп­лення ядра атома дало людству не тільки могутнє джерело енергії, а й смертельну зброю

При здійсненні мотивації персоналу можли­вий зворотний ефект — демотивація. Щоб цього не відбулося, кожна дія з розвитку мотивації в організації повинна бути піддана ретельному аналізу