Концепция формирования инновационной модели социально-экономического развития Харьковской области "Харьков как инновационный порт", страница 18

информационная поддержка зарубежных инвесторов и партнеров (сни­же­ние издержек вхождения в территориальный сектор для ведения хозяйст­вен­ных операций).

НАПРЯМКИ                           УДК 332.145

СТРАТЕГІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Вишневська М.К.,

 
 


канд. екон. наук, засл. економіст України, доцент,

Голова постійної комісії з питань бюджету Харківської обласної ради,

Волик І.М.,

 
 


канд. екон. наук, зав. відділом,

Харківське відділення Інституту економіки НАН України,

Золотарьова І.О.,

 
 


канд. екон. наук, доцент,
Харківський державний економічний університет,

Ястремська О.М.,

 
 


канд. екон. наук, доцент,
Харківський державний економічний університет

Об’єктивні природні, географічні, історичні, соціальні і економічні умови життєдіяльності різних регіонів України значною мірою вплинули на процес поглиб­лення територіальної диференціації рівнів їх економічного розвитку. В 2000 році відносно 1990 року індекс промислової продукції по Україні в цілому становив 58%. За цей же період індекс обсягів промис­лового виробництва в Харківській області був на 14 пунктів нижчим і досяг 44%. Таким чином, на протязі останніх десяти років минулого століття в найкруп­нішому індуст­ріальному центрі не тільки України, а й Європи більш ніж у 2 рази змен­шилися обсяги виробництва промислової продукції. Кризо­­вий стан промислового комплексу регіону був водночас і причиною, і наслідком різкого зниження рівня інвестиційної активності. Так, інвестиції в основний капітал по Харків­ській області у 2000 р. досягли 803 млн. грн., що складає приблизно 25,9% від рівня 1990 р. Обсяг інвести­цій в основний капітал, що припадає на душу населення, в 2000 р. по Харківській області встановив 196,3 грн. і був на 20% нижче середнього рівня по Україні. Пито­ма вага Харківського регіону в загальному обсязі пря­мих іноземних інвес­ти­цій, що були зареєстровані на 1.01.2001 р. по нашій державі в цілому, склала 2,6%. У той же час у найближчому сусідньому регіоні — Полтавській обла­сті — цей показник був більшим, ніж у 2 рази, вищим і склав 5,5%. Уже в 1999 р. прямі іноземні інвестиції перевищили 100-мільйонну (в доларах США) межу в 8 обла­стях України. В Донецькій, Запорізькій, Київській, Полтавській областях у 1999 р. в освоєнні прямих іноземних інвестицій була подолана і 200-мільйонна межа.

Об’єктивна необхідність оперативного впливу на тенденції динаміки рівня інвестиційної активності господарських суб’єктів Харківській області обумо­вила вико­ристання спеціального режиму інвестиційної діяльності на території м. Харко­ва. Це важливе державне рішення дозволило суттєво підвищити інвестиційний потенціал регіону. За результатами досліджень, проведених Інститутом реформ, Харківська область у 2000 р. увійшла до першої п’ятірки регіонів України, що мають високий рейтинг інвестиційної приваб­ливості. Причому рівень потенціалу Харківської області був у 1,5 рази вищим, ніж середній по країні. У першій поло­вині 2001 р. Харківська область перемістилася в першу трійку регіонів України, які мають найбільш високий рівень інвестиційної привабливості.

Активізація інвестиційної діяльності в 2000 – 2001 рр. була зафіксована в ключовій для регіону галузі промисловості — машинобудуванні і мета­лообробці. Питома вага інвестицій, що спрямовуються в розвиток цієї галузі, в загальному обсязі інвестицій, які передбачені інвестиційними проектами, що були розглянуті Харківською інвестиційною радою, вже у вересні 2001 р. досягла 27,1%. Ці позитивні тенденції динаміки рівня інвестиційної активності машинобудівних під­при­ємств регіону, згідно з прогнозними розрахунками, повинні розвиватися і в майбутньому. Портфель інвестиційних проектів, що подані в Харківську інвес­тиційну раду машинобудівними підприємствами, постійно поповнюється, незва­жаючи на високий (3 млн. дол. США) мінімальний обсяг інвестицій, на які розповсюджується пільговий режим їхнього освоєння.