Концепция формирования инновационной модели социально-экономического развития Харьковской области "Харьков как инновационный порт", страница 23

Сильні сторони

Слабкі сторони

Значний науковий потенціал

Значні обсяги інвестування (96% — влас­ні кошти)

Наявні всі сегменти телекомунікаційного ринку, які динамічно зростають

Незагострені соціальні проблеми

Висока рентабельність підприємств зв’язку

Активне впровадження нових видів зв’язку та послуг

Зростання кількості споживачів послуг зв’язку (10% на місяць)

Високий рівень менеджменту

Висока заробітна платня

Значне зростання обсягів страхових надходжень

Розширення асортименту послуг

Швидкий технічний та технологічний роз­виток інформаційних послуг та послуг зв’язку

Побутовий сектор, що має значні перспек­тиви розвитку

Постійний попит

Старіння основних фондів

Відставання рівня інформаційних послуг в регіоні від європейського

Монополізм на інформаційному рівні, що підвищує ціни

Незначна кількість населення зайнята в фінансово-кредитній сфері (до 1%)

Значна законодавча регламентація вико­рис­тання фінансових ресурсів (страхові компанії)

Нерозвинений спектр страхових послуг

Невеликий асортимент у сфері побутових послуг

Іпотечне кредитування

Короткострокове кредитування

Висока вартість побутових послуг у порівнянні з платоспроможністю

Монополізація

Концентрація значного обсягу платежів у декількох компаніях ("Лемма" — 73,5%)

Низький рівень менеджменту у побутовій сфері

Таблиця 10

Сильні та слабкі сторони функціонування підприємств сільського господарства

Сильні сторони

Слабкі сторони

1

2

Активізація процесів пере­бу­дови

Прискорення впро­ваджен­ня ефективних форм господа­рю­вання, ринкових відносин

Реформування колек­тив­них підприємств

Збільшення частки приват­но-орендних підприємств

Зростання обсягів валової продукції (на 17,9% від 1999 р.)

Швидкий приріст у госпо­дарствах населення

1/5 населення, зайнята в галузі

Активне виділення землі гро­мадянам для ведення осо­бистого підсобного господар­ства (на 1 січня 2001 р. — 1/6 частина площ області)

Нестабільність фінансової системи та сільського госпо­дарства в цілому

Основними землекористувачами залишаються сіль­сько­господарські підприємства (78,1% загальної площі)

Скорочення виробництва фруктів, баштанних куль­тур, ягід

Значна залежність від погодних умов

Диференціація врожайності по районах (від 4 ц/га до 23 ц/га);

Зменшення обсягів експорту (на 40,4%)

Великий обсяг бартерних операцій

Відсутні позитивні зрушення в тяжкому стані галузі тваринництва в усіх формах господарювання (скоро­чення на 2/3)

Слабка забезпеченість добривами, паливно-мастиль­ними матеріалами

Низький рівень капіталовкладень (4% від загальних інвестицій)

Низька несвоєчасна заробітна платня, виплата зарплатні натурпродукцією (до 75%)

Закінчення табл. 10

1

2

Підйом виробництва рос­лин­ницької продукції (більше 1/3 з 1999 р.)

Збільшення площ посіву сільськогосподарських культур

Зростання обсягів вироб­ницт­ва товарів споживання про­довольчої групи

Значний науковий потен­ціал

Низький рівень оснащення сільськогосподарською техні­кою, скорочення її оновлення

Місцеві обсяги виробництва сировини не задо­воль­няють потреб підприємств легкої промисловості (вовна, хутро, шкіри)

Низька продуктивність усіх видів продукції рослин­ництва (рівень середини 90-х років)

Відсутність обігових коштів

Скорочення мережі спеціалізованих магазинів з продажу овочів та фруктів (1999 — 180, 2000 — 5)

Загальний аналіз функціонування реального сектора економіки дозволив прийти до таких висновків.

Харківська область є крупним індустріальним центром, для якого гострою проблемою в останній час є підвищення ефективності виробництва.