Концепция формирования инновационной модели социально-экономического развития Харьковской области "Харьков как инновационный порт", страница 40

Головними діючими інструментами органів управління повинні стати подат­кові пільги, які необхідно розповсюджувати тільки на податкову базу (при­­буток, додану вартість та ін.) щодо певного виду продукції та кредитування за пільговими відсотками. Доцільність використання обох інструментів потрібно обгрунтовувати на основі розрахунку створюваного додаткового чистого гро­шового потоку.

Курс на ліквідацію будь-яких пільг і стягування однакового податку з усіх не дасть належного ефекту, оскільки, наприклад, збільшення прибутку від підприємництва ще не гарантує його вкладення у виробництво і тим більше — за пріоритетними напрямками. Тому, на нашу думку, доцільно не зменшувати податок на прибуток для всіх підприємств, а надати пільги підприємствам капі­таломістких галузей, звільнивши від оподаткування реінвестований при­буток.

Так, прибуток підприємств харчової і легкої промисловості, вкладений у розвиток власного виробництва в створення нових підприємств, міг би обкла­датися податком за прогресивно зниженою ставкою. Прибуток підприємств маши­нобудування та металообробки, що виготовляють устаткування для пере­роб­ної і легкої промисловості, сільськогосподарського й енергетичного маши­но­будування, а також підприємств, що поставляють комплектуючі для цих галузей, вкладений у розвиток виробництва, варто цілком звільнити від оподат­ковування. Для залучення капіталовкладень у підприємства цих галузей доціль­но поширити зазначену пільгу для будь-яких інвесторів, що вкладають свої кошти в активну частину основних фондів, оформляти інвестиції в такому разі доцільно за механізмом СРІД. Така система дозволить контролювати ефек­тивність капіталовкладень і припинити спроби ухилитися від оподатковування.

Податок на додану вартість також можна знижувати цілеспрямовано. Його розмір слід встановлювати в залежності від питомої ваги "місцевих компо­нентів", тобто місцевих матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих, зроблених в регіоні, що також доцільно використовувати в умовах СРІД [3]. Такий поря­док оподатковування може бути розповсюджений не на всі товари, а вибірково, з урахуванням можливостей забезпечення виробництва сиро­виною і комплек­туючими. Крім того, слід зазначити, що перевага податкових пільг перед піль­го­вим кредитуванням не визначена. Розрахунки показують, що часто з метою стиму­лювання наповнення бюджету і зростання власного капіталу більш доцільним є застосування пільгового кредитування. Обрати певний вид пільг можливо на основі розрахунку грошових потоків в бюджет, чистої потокової вартості.

Запропоновані інструменти можуть бути використані кожний окремо або обидва одночасно в разі стимулювання виробництва та споживання іннова­цій­ної продукції. З метою запобігання зловживанням при наданні пільг, кредиту­вання виробництва продукції доцільно здійснювати через державне казна­чейст­во, а за рішення щодо надання податкових пільг увести персональну відпові­дальність державних службовців при їх затвердженні.

Розвиток промисловості регіону необхідно узгоджувати з пріоритетними напрямками національного розвитку, тобто з виконанням національних інвести­ційних проектів; вони повинні мати соціальну спрямованість, яка є економічною необхідністю та забезпечує реалізацію стратегічного економічного зростання.

Третьою складовою концептуальних засад є стратегічно важливі, високо­конкурентні, ексклюзивні інвестиційні проекти, що потребують детальної експер­тизи, яку доцільно взяти на себе безпосередньо органам управління. У той же час вони повинні в процесі інвестування виступити гарантом іннова­цій­них проектів і підтримувати їх фінансово, наприклад за рахунок коштів муніци­пальної облігаційної емісії, для того, щоб у подальшому виникла можливість генерації потоків надприбутків, які доцільно направляти на розширення спожив­чого попиту за рахунок соціально значущих заходів.

У зв'язку з тим, що Харківський регіон має значний машинобудівний і науковий потенціал, ключовим моментом концепції повинна стати підтримка інноваційних конкурентоспроможних пропозицій в умовах СРІД, для того щоб регіон зміг повернути втрачені позиції, а не бути простим реципієнтом інозем­них економік.