Концепция формирования инновационной модели социально-экономического развития Харьковской области "Харьков как инновационный порт", страница 27

Аналіз табл. 11 дозволив виявити пріоритетні стратегічні напрямки еконо­міч­них перетворень, до яких необхідно віднести інвестування інноваційних проектів, сприяння розвитку сільського господарства, транспортної інфра­струк­тури та ін.

На наступному етапі розробки стратегії необхідно здійснити вибір показ­ників за кожним напрямком, а також здійснити прогнозування їх кількісних значень на короткострокову (два роки) перспективу методом екстраполяції. Ця робота була проведена експертами.

Здійснення регіонального прогнозного дослідження в аспекті соціально-економічного розвитку регіону мало намір виділити та науково обґрунтувати основні напрямки територіального розвитку продуктивних сил господарства регіону, комплексний системний аналіз сукупності показників у межах кожного напрямку.

На нашу думку, підвищення конкурентоспроможності промислового комп­лек­су регіону з використанням переваг крупного і малого бізнесу здійснить позитивний вплив на такі показники, як динаміка обсягів виробництва (темпи приросту); питома вага промислового комплексу в загальному обсязі виробле­ної (реалізованої) продукції в регіоні; питома вага прибутку промисловості в загальному прибутку по області; питома вага експорту продукції промисловості у загальному обсязі експорту; питома вага прямих іноземних інвестицій в промисловість у загальному обсязі інвестицій; коефіцієнт оновлення основних фондів; питома вага нової продукції у загальному обсязі продукції промисловості. Соціальний аспект розвитку цього напрямку буде відбивати рівень середньомісячної заробітної плати пра­цюючих у промисловому комплексі, питома вага зайнятих в загальній чисельності працюючих; питома вага товарів народного споживання тривалого користування у загальному обсязі виробництва товарів народного споживання, виробництво промислової продукції на душу населення регіону. Конструктивність та дієвість струк­турних змін характеризуватиме питома вага продукції малих і середніх підприємств у загаль­ному обсязі промислового виробництва області. Зниження енергоємності та мате­ріалоємності продукції промисловості є першочерговим завданням у підвищенні конкурентоспроможності промислового комплексу.

Аналіз темпів приросту обсягів виробництва показав, що в регіоні досяг­нута позитивна динаміка зростання обсягів виробництва промислового комп­лексу (рис. 1), зростає також питома вага промислового комплексу в загальному обсязі виробленої продукції в регіоні (рис. 2).

Роки

97/96

98/97

99/98

00/99

Прогноз

Темп приросту

8,1

1,8

3,9

3,7

5,0

6,0

Рис. 1. Динаміка обсягів виробництва
(темпи приросту)

Роки

95

97

98

99

Прогноз

Питома вага, %

67,9

67,1

70,1

73,7

74,8

76,84

Рис. 2. Питома вага промислового комплексу
в загальному обсязі виробленої продукції в регіоні

Базою для оптимістичного прогнозу відносно розвитку промисловості став проведений аналіз фінансових результатів діяльності великих та середніх під­приємств області. З рис. 3 видно, що у 2000 р. питома вага прибутку про­мисловості в загальному прибутку по області у порівняні з попереднім роком збільшилася майже вдвічі. Здійснений на підставі статистичних даних прогноз показує стійкість позитивної тенденції цих показників у короткостроковій перспективі.

Роки

95

98

99

00

Прогноз

Питома вага, %

37,1

46,8

38,1

67,6

68,1

76,38

Рис. 3. Питома вага прибутку промисловості
в загальному прибутку по області

Про підвищення конкурентоспроможності промислового комплексу регіону свідчить зростання іноземних інвестицій в Харківську область (рис. 4), а також обсяг інвестицій на душу населення. Але треба відзначити, що абсолютні значення інвестицій не можна вважати задовільними, враховуючи значний науково-техніч­ний та технологічний потенціал області.