Концепция формирования инновационной модели социально-экономического развития Харьковской области "Харьков как инновационный порт", страница 55

Эффективность и оптимальность процессов развития обеспечивается поста­нов­кой конкретной цели, определением заданий по достижению этой цели и кон­кре­тизацией факторов, обеспечивающих выполнение этого задания. Таким обра­­зом, цель трансформируется в задание, в признак (критерий), на основании кото­рого производится количественная оценка цели. В последующем устанав­ли­ва­ются факто­ры, на которые необходимо воздействовать, чтобы выполнить это задание.

В условиях ограниченности ресурсов встает задача определения приори­тет­ности факторов, значимость которых обусловливается поставленными целями. Для достижения каждой цели существует свой ряд приоритетности факторов. Выявление этих рядов является одной из основных задач формирования конкрет­ного механизма. Формирование механизма завершается выбором методов воз­действия на факторы внутренней и внешней среды. Характер воздействия зави­сит от природы фактора и его восприимчивости к тем или иным методам воз­действия. Поэтому результатом определения совокупности необходимых мето­дов воздействия будет приведение объекта в соответствие с поставленными целями.

Процесс формирования механизма управления развитием акционерного общества неразрывно связан с совершенствованием каждой из взаимо­дейст­вую­щих составляющих. Организационная составляющая механизма призвана опреде­лять роль и взаимосвязи каждого производственного звена, его задачи, функции, методы и способы функционирования. Социальная составляющая меха­низма долж­на обеспечить взаимодействие общественных, коллективных и инди­видуальных инте­ре­сов. Экономическая составляющая побуждает предприятие к расширению про­из­­вод­ства, более полному использованию ресурсов, особенно трудовых и мате­риаль­ных, достижений научно-технического прогресса. Большое значение имеет выбор и обоснование системы показателей, с помощью которых оцениваются резуль­таты деятельности предприятия. Чем больше развита экономическая составляющая меха­низма, тем в большей мере деятельность предприятия соответствует экономическим законам и тем эффективнее решаются поставленные перед ним задачи.

ІНФОРМАЦІЙНЕ                 УДК 658.1:338.81

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Гарин О.Л.,

 
 


соискатель ХГЭУ

Сучасні трансформаційні процеси ринкової економіки України обумовили високі вимоги щодо рівня конкурентоспроможності підприємств, якості їхньої продукції та ефективності функціонування, що багато в чому залежить від еко­номічно грамотного використання усіх видів ресурсів. Якість продукції повинна гарантувати споживачу задоволення його запитів, надійність продукції й еконо­мію витрат. Ці властивості формуються в процесі всієї виробничої діяльності підприємства, на всіх етапах і в усіх ланках, разом з утворенням вартісної величина продукту. На рисунку відображено ланцюжок формування витрат і вартості товару чи послуги, який дозволяє конкретизувати принцип гарантії якості та побачити, коли (на якому етапі) і де (в якому підрозділі) він реалі­зується, а також визначити відповідальних осіб, оскільки за кожен етап і під­роз­­діл несе відповідальність свій керівник.

Рис. Ланцюжок формування витрат
та створення вартості продукту

В умовах ринкової економіки основною метою діяльності підприємства є досягнення максимального прибутку. Всі інші цілі підлеглі цій головній задачі, оскільки прибуток є основою і джерелом засобів для подальшого росту інших показників і забезпечення розвитку підприємства. Саме тому важко переоцінити важливість аналізу витрат та створення єдиної системи управління ними.

Перевагами впровадження такої системи є забезпечення виробництва конкурентноздатної продукції за рахунок більш низьких витрат і цін; наявність якісної і реальної інформації про собівартість окремих видів продукції і їхніх позицій на ринку в порівнянні з продуктами інших виробників; можливість вико­ристання гнучкого ціноутворення; надання об'єктивних даних для складання бюджету підприємства; можливість оцінки діяльності кожного підрозділу підприємства з фінансової точки зору; прийняття ефективних і обґрунтованих управлінських рішень.