Концепция формирования инновационной модели социально-экономического развития Харьковской области "Харьков как инновационный порт", страница 30

Згідно з результатами експертної оцінки (табл. 12), абсолютні зміни у Харківському регіоні будуть притаманні розвитку мережі малих та середніх під­приємств з переробки та реалізації продукції, побутових відходів, мережі підпри­ємств інформаційних послуг, формуванню міжнародних транспортних коридорів. Слабкі зміни будуть відбуватися у напрямку легалізації тіньової економіки.

Таким чином, органам місцевого самоврядування, регіональним органам дер­жавної влади, бізнесовим структурам доцільно приділити увагу реалізації саме цих найвагоміших напрямків розвитку.

На основі проведеного комплексного системного аналізу з застосуванням кількісних і якісних методів дослідження було сформоване наступне бачення бажа­ного і потенційно можливого стану економічного розвитку Харківської області.

У регіоні досягнута стійка позитивна динаміка обсягів виробництва про­мис­лового комплексу, яка забезпечується завдяки підвищенню конкуренто­спро­мож­ності господарських структур регіону, що використовують переваги великого і малого бізнесу. На основі розвитку міжгалузевої регіональної кооперації і залу­чення місцевої сировинної бази швидкими темпами розвиваються підприємства легкої, харчової, переробної і хіміко-фармацевтичної промисловостей. Завдяки поліп­шенню інвестиційного клімату в Україні і в країнах близького зарубіжжя швидкими темпами відбувається відродження машинобудівного комплексу Харків­ської області на основі впровадження інноваційних розробок вчених регіону. Істотну роль в інтенсифікації інвестиційної діяльності відіграють нові організаційні форми і механізми об'єднання фінансового і промислового капіталів, в регіоні діють потужні фінансово-промислові групи.

Розвиток приватного сектора в сільському господарстві, створення малих і середніх підприємств для переробки і реалізації продукції сільскогосподарського виробництва забезпечили високі темпи зростання обсягів продукції рослинництва і тваринництва.

Вигідні умови географічного розташування і розвиток транспортної інфра­структури створили об'єктивні передумови для збільшення обсягів перевезень і функціонування міжнародних транспортних коридорів.

Підвищення рівня ділової активності в регіоні створило об'єктивні передумо­ви для розвитку сфери послуг. Особливо швидкими темпами розвиваються зв'язок, медичне обслуговування, освіта, банківська сфера і страхування.

Розроблене стратегічне бачення розвитку економіки регіону необхідно скоор­динувати з стратегічними баченнями розвитку інших елементів деком­по­зиційної моделі Харківської області, а саме: з підсистемою управління регіоном, підсистемою людських ресурсів, науково-освітньою підсистемою, підсистемою просторової організації з урахуванням бачень можливих змін у міжнародному середовищі та змін у державній та міжрегіональній політиці.

МЕТОДОЛОГІЧНІ              УДК 658.14/17
ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

Гриньова В.М.,

 
 


докт. екон. наук, професор,

Харківський державний економічний університет

Ястремська О.М.,

 
 


канд. екон. наук, доцент,

Харківський державний економічний університет

З проголошенням незалежності України зростає потреба в проведенні досліджень соціально-економічних процесів становлення і розвитку рин­кових відносин на мезорівні, що зумовлюється підвищенням значущості регіонів як головної ланки економічної моці держави. Рішення щодо управління еконо­мікою окремих регіонів повинні бути взаємоузгоджені, враховані довго­стро­кові наслідки, які не суперечили б інтересам держави в цілому. Від­по­відно до цього виникає потреба в модернізації системи розвитку і розміщення про­дуктивних сил на основі розробки концепції становлення ринкових виробничих відносин, яка надасть змогу регулювати підприємницькі зв’язки між регіональ­ними та загальнодержавними орга­нізаціями.