Концепция формирования инновационной модели социально-экономического развития Харьковской области "Харьков как инновационный порт", страница 31

Концепція регіо­нального розвитку має сприяти раціональному вико­ристанню природно-ресурсного, виробничого, людського, інноваційного, інвес­ти­ційного потен­ціалів, створювати умови для враху­вання географічних, історичних, ресурс­них, виробничих, фінансових, соціаль­них, демографічних особливостей тери­торії в контексті загальнодер­жав­них інтересів. Концепція повинна стати самостійною формою планової роботи, яка об’єднає зусилля наукової, адмі­ністративної та бізнес-еліти регіону. Її метою є забезпечення сталого комп­лексного соціально-економічного розвит­ку регіону, а призна­чення полягає в обґрунтуванні його перспективних напрям­ків і темпів, поданні їх у вигляді інформаційного матеріалу для подальшого створення програми, яка дозво­лить приймати раціональні управлінські рішення. Завдяки розробці концепції і програми стратегічне управління набуває нової якості, що полягає в інтеграції всіх видів ресурсів; дозволяє забезпечити регіональну соціально-економічну цілісність і природно-господаську збалансо­ваність, територіальну інтеграцію в єдиний господарський комплекс країни; створює основу побу­дови механізму вертикальної та горизонтальної взаємодії суб’єктів госпо­да­рювання і органів регіонального управління; сприяє розвитку територіального розподілу праці та її прояву в нових організаційних формах і одночасно створенню загально­державного ринкового простору з посиленням міжрегіо­нальних госпо­дарських зв’язків.

Сталий соціально-економічний розвиток регіону можливий за умови достатнього обсягу інвестиційних ресурсів, що його забезпечує. Тому головне смислове навантаження загальної регіональної концепції припадає на розділ, присвячений вирішенню проблем стратегічного інвестування, який містить про­по­­зиції щодо галузевого спрямування, обсягів інвестиційних ресурсів, термі­нів їх використання, об’єктів вкладання, ексклюзивних пільгових умов (за потребою).

Згідно з концепцією, до стратегічних завдань регіональної інвестиційної політики належать:

модернізація ринкової інфраструктури, реконструкція промислового сек­то­ра крупних міських агломерацій та розповсюдження виробничих об’єктів у малих містах і населених пунктах для переробки місцевих ресурсів, зменшення рівня безробіття, розвантаження транспортних артерій, розбудова терито­ріаль­них промислових комплексів із замкненою технологією переробки сировини та матеріалів;

формування і підтримка промислових центрів з пріоритетним розвитком виробництв комплексної переробки та використання видобутої сировини згідно з екологічними стандартами;

стимулювання розвитку та вдосконалення законодавства у справах віль­них економічних зон, технополісів, інноваційних портів як регіональних центрів розповсюдження і використання досягнень науки;

розвиток межрегіональних та регіональних інфраструктурних систем, тобто зв'язку, інформаційних послуг, транспорту, які в змозі забезпечити і сти­му­лювати структурні зрушення та ефективність регіональної економіки;

активізація розвитку прогресивних організаційних форм агропро­мис­ло­вого сектора, прискорення відновлення втраченої життєдіяльності в сільській місцевості, підвищення ефективності використання сільськогосподарських та інших угідь, відродження сіл і малих міст за рахунок пожвавлення діяльності переробних підприємств;

подолання необґрунтовано надмірного розриву в рівнях життя населення районів, сіл і міст регіону з одночасним підвищенням добробуту територіальної громади області;

оздоровлення екологічної ситуації завдяки сприянню виробництва про­дук­ції за ресурсозберігаючими технологіями, проведенню науково обгрунтованої кількісної соціально-екологічної експертизи запропонованих інвестиційних проектів.

При виконанні цих завдань основна увага регіональних органів управ­ління повинна зосереджуватися на ефективному використанні місцевих ресур­сів, обгрунтованій реструктуризації господарства, соціальних і економічних проблемах.