Концепция формирования инновационной модели социально-экономического развития Харьковской области "Харьков как инновационный порт", страница 21

Таблиця 4

Сильні та слабкі сторони функціонування підприємств промисловості з високим оборотом капіталу

Сильні сторони

Слабкі сторони

Ємний місцевий ринок

Тенденція до зростання темпів приросту виробни­цтва

Можливість створення вели­кої кількості робочих місць

Велика кількість техноло­гіч­них операцій, що не потре­бують високої кваліфікації

Наявність держзамов­лен­ня

Можливість накопичувати фінансові ресурси за раху­нок швидкого обігу коштів, які можуть бути інвестовані у розвиток

Важкий фінансовий стан

Відсутність фінансових ресурсів як на виробництво, так і на реалізацію продукції

Невеликі масштаби виробництва та реалізації продукції

Відсутність необхідного рівня маркетингу

Наявність нелегального сектора

Втрата 80% вітчизняного ринку

Відсутність систематичної підтримки з боку державних установ

Незасвоєні канали дистрибуції

Негативна або нульова рентабельність

Висока конкуренція з боку аналогічних товарів, що заве­зені з-за кордону, а також між українськими виробниками

Необхідність якісної перебудови системи управління

Робота на давальницькій сировині

Таблиця 5

Сильні та слабкі сторони функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу

Сильні сторони

Слабкі сторони

1

2

Наявність нафтових та газових родовищ

Збільшення показника оплат в грошо­вій формі (в 4 р.)

Високий рівень заробітної платні

Зниження обсягів видобутку природного газу

Виснаження діючих свердловин

Зниження обсягів ресурсного буріння

Закінчення табл. 5

1

2

Можливість використання природного газу у вигляді хімічної сировини

Налагодження системи управлінського менеджменту

Зменшення обсягів реалізації на бар­тер­них умовах

Наявність власного паливно-енергетич­ного потенціалу

Розвинута ремонтно-сервісна інфра­струк­тура

Високий рівень заробітної платні

Розвинута науково-дослідна і проект­но-конструкторська інфраструктура

Є пріоритетним напрямом інвестування

Зниження обсягів пошуково-розвіду­валь­них робіт

Відсутність обладнання для свердловин глибокого буріння

Високий рівень зносу основних вироб­ничих фондів (61%)

Зростання цін

Забруднення

Відсутність малого і середнього бізнесу

Знос великої частини устаткування

Нестача матеріалів і запчастин

Перевищення кредиторської заборгованості

Слабка диверсифікація нетрадиційних дже­­рел енергії

Таблиця 6

Сильні та слабкі сторони функціонування підприємств харчової та переробної промисловості

Сильні сторони

Слабкі сторони

Є переробною базою АПК

Наявність виробничих потуж­ностей технологій, досвіду

Створення нових робочих місць

Швидкий обіг коштів

Інвестиційна привабливість

Високій рівень заробітної платні

Позитивне сальдо внут­рішньо-економічної політики

Розвинута торгівельна і освіт­ня інфраструктура

Досить просунутий рівень менеджменту

Спеціальний режим інвесту­вання на 30 років

Інтенсивне старіння основних фондів

Відсутність сучасного високопродуктивного облад­нання та нових технологій в потрібній кількості та якості

Втрата експортного потенціалу, посилення міжна­родної конкуренції

Дефіцит обігових коштів

Відсутність вертикально інтегрованих агропро­мис­ло­вих структур

Недостатня кількість сертифікованих видів продукції

Випереджаюче зростання цін на основні види сиро­вини та паливно-енергетичні ресурси

Наявність тіньового сектора, фальсифікація продукції

Висока залежність від імпорту комплектів для упа­ковки та розфасовки, тарно-пакувальних матеріалів, продукції поліграфії

Ненадійна енергетична інфраструктура

Використання бартерних операцій та давальницьких схем

Таблиця 7

Сильні та слабкі сторони функціонування підприємств будівельного комплексу (будівництво і будівельні матеріали)