Концепция формирования инновационной модели социально-экономического развития Харьковской области "Харьков как инновационный порт", страница 26

Закінчення табл. 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

8

Розвиток мере­жі під­при­ємств з пере­роб­ки промис­лових та побу­тових від­хо­дів

1/5

1

1/3

1

1

1/2

3

1

3

2

1

1

1

1

3

3

1,11

0,06

9

Сертифікація та захист про­дукції від під­ро­бок

1/9

1

1/7

1/5

1/5

1/7

1

1/3

1

1/3

1/3

1/7

1/5

1

1

1

0,36

0,02

10

Створення мережі під­­при­ємств, що за­безпечать фун­к­ціо­ну­вання між­народ­них транс­портних коридорів, туризму

1/5

1

1/5

1

1

1

1

1/2

3

1

1

1

1

3

5

7

1,12

0,06

11

Розвиток транс­­порт­­ної інфра­струк­тури

1/3

1

1/5

3

5

1

1

1

3

1

1

0

1

3

5

5

1,31

0,07

12

Легалізація нефор­маль­ного сектора

1

3

1

1

1

1

1

1

7

1

3

I

3

5

9

7

1,99

0,10

13

Розвиток мере­жі під­при­ємств інфор­ма­ційних послуг, зв'язку

1/3

1

1/5

1

1

1/3

1

1

5

1

1

0

1

3

5

5

1,07

0,05

14

Створення спе­ці­а­лі­зо­ва­ної мережі збу­­ту продук­ції, що вироб­ляється в регіоні

1/7

1

1/7

1/3

1/3

1/5

1

1

1

1/3

1/3

1/5

1/3

1

3

3

0,52

0,03

15

Організація пос­тій­но діючої виставки това­рів, що вироб­ляються на тери­­то­рії регіону

1/7

1/5

1/7

1/4

1/3

1/5

1/3

1/3

1

1/5

1/5

1/9

1/5

1/3

1

1

0,29

0,01

16

Підготовка менед­же­рів нової фор­мації

1/5

1/5

1/5

1/5

1/3

1/3

1

1/3

1

1/7

1/5

1/7

1/5

1/3

1

1

0,33

0,02

Сформульовані експертами напрямки визначені за психометричною шка­лою їх відмінностей згідно з методом парних порівнянь. Порівнювалися запро­поновані напрямки з урахуванням домінанти оцінок елементів вектора строки. Переважному напрямку ставилась відповідна оцінка його відмінності (від 1 до 9), а незначному напрямку — її обернене значення. Після заповнення всіх елементів векторів матриці здійснювався розрахунок вектора пріоритету напрямку як його середнє геометричне значення за елементами строки. Значущість напрямків була визначена після нормування середніх геометричних значень відповідних векторів. Тобто:

                                                ,                                                     (1)

де  — середнє геометричне значення елементів вектора напрямку;

      — психометрична оцінка j-го елемента i-го напрямку;

      — кількість напрямків;

                                              ,                                                   (2)

де  — нормоване значення вектора i-го напрямку.