Концепция формирования инновационной модели социально-экономического развития Харьковской области "Харьков как инновационный порт", страница 47

Пріоритетність представництва інтересів фінансових інвесторів, які беруть на себе найбільші ризики, в корпоративному управлінні є обов’язковою та беззастережною. Для забезпечення прав та представництва інших учасників корпоративних відносин велике значення в корпоративному управлінні має принцип обґрунтованості, за яким підлягають безумовному дотриманню наступні зобов’язання акціонерного товариства перед цими учасниками:

1) права, захист яких передбачено чинним законодавством;

2) права та інтереси, які витікають з умов надання нефінансових інвестицій певними учасниками корпоративних відносин до розпорядження корпорації у відповідності до значення цих інвестицій для досягнення кінцевих результатів діяльності АТ. Зазначені права та інтереси обов’язково повинні бути визнані усіма або переважною більшістю інших учасників. Представництво вищого керів­ництва і персоналу корпорації, постачальників і споживачів, держави і суспіль­ства загалом в корпоративному управлінні повністю залежить від законності прав зазначених учасників корпоративних відносин та значення зроблених ними інвестицій для розвитку акціонерного товариства.

Забезпечення прав і інтересів учасників корпоративних відносин у корпо­ративному управлінні реалізується через легальну участь цих учасників у діяль­ності вищих керівних органів акціонерного товариства. Корпоративне управління здійснюється загальними зборами акціонерів, радою акціонерів (спостережною радою), ревізійною комісією, правлінням та іншими вищими виконавчими орга­нами акціонерного товариства для вирішення стратегічних проблем розвитку АТ. Таким чином, учасники корпоративних відносин, інтереси яких презентує корпо­ра­тивне управління, здатні надавати чималого впливу на формування та реалі­зацію загальної стратегії корпорації, прийняття та виконання широкого кола стратегічних та потокових управлінських рішень.

Формування корпоративного управління в акціонерному товаристві перед­ба­чає розвиток корпоративних відносин у трьох основних сферах: поведінковій, організаційній та нормативній. Поведінкова сторона корпоративного управління складається з мотивації та певних способів дій учасників корпоративних відносин, які вони обирають для захисту власних прав і інтересів. Організаційна сторона містить у собі створення та організацію діяльності спеціальних органів і структур корпоративного управління, функціями яких є забезпечення належного розвитку корпоративних відносин. Нормативна сторона складається з сукупності правил та норм регулювання корпоративних відносин, діяльності певних органів корпо­ративного управління. Нормативна сторона корпоративного управління може мати формальний та неформальний характер.

Виникнення і розвиток організаційної та нормативної сторін корпора­­тив­ного управління відбуваються у відповідності до вимог національної системи кор­пора­тив­ного управління та умов корпоративної угоди, яку укладають учасники корпо­ра­тивних відносин стосовно умов здійснення їхніх інвестицій у діяльність певної корпорації.

___________

Література: 1. Котц Д.М. Банковский контроль над крупными корпорациями в США. — М.: Прогресс. — 1982. — С. 281. 2. Нестор С. Корпоративне управління і роль Організації економічного співробітництва та розвитку //Бюлетень з корпо­ра­тивного управління. — 2000. — №9. — С. 10 – 13. 3. У пошуках кращого директора. Корпоративне управління в перехідній та ринковій економіках. — К.: Основи, 1996.— С. 189. 4. Управление акционерным обществом (Корпоративное управление в Украи­не). — Британский фонд "ноу-хау": Изд. "Столетие". — 1999. — С. 196.

УДК 347.725                                   АНАЛИЗ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ

Загривая Ю.А.,

 
 


аспирант ХГЭУ