Концепция формирования инновационной модели социально-экономического развития Харьковской области "Харьков как инновационный порт", страница 57

При плануванні інформаційного забезпечення необхідно враховувати такі параметри, як трудомісткість та вартість розрахунків; необхідність інфор­ма­ційного й алгоритмічного сполучення суміжних задач управління витратами і системи управління акціонерним товариством у цілому; вимоги до опера­тивності керування витратами і її відповідність динаміці процесу виробництва і керування в цілому; точність розрахунків; можливість реалізації нових задач управління.

Управління витратами в акціонерному товаристві — частина єдиного про­цесу управління розвитком підприємства, але в окремому випадку його можна розглядати як самостійну систему, що має свої специфічні особливості, свої критерії управління та економіко-правову, організаційно-технічну, економі­ко-математичну й інформаційну підсистеми.

Створення інформаційної системи управління витратами може базува­тись на логістичних методах, які вводять поняття інформаційних потоків, що визна­чаються як сукупність повідомлень, що циркулюють в логістичній системі або між логістичними системами і зовнішнім оточенням, необхідних для управління і контролю за логістичними операціями. Інформаційний потік відповідає мате­ріальному і може існувати у вигляді паперових і електронних документів.

Як можна побачити зі схеми, наведеної на рисунку, інформаційний потік може випереджати матеріальний, іти водночас з ним або після нього. Він може бути направлений як в одну сторону з матеріальним, так і в протилежну. Інфор­маційний потік характеризується джерелом виникнення, напрямком руху, швидкістю передачі і приймання, інтенсивністю потоку й іншими показниками. Тому управляти інформаційним потоком можна, змінюючи його напрям, обме­жуючи швидкість передачі до відповідної швидкості прийому, а обсяг потоку — до величини пропускної спроможності окремого вузла або дільниці шляху. Вимі­рюється інформаційний потік кількістю інформації, що передається або опрацьовується за одиницю часу. Засоби виміру кількості інформації, яка міститься в будь-якому повідомленні, вивчаються розділом кібернетики, що називається "теорія інформації".

Як і інша система, інформаційна система повинна складатися з упоряд­ковано взаємозв'язаних елементів і володіти деякою сукупністю якостей, що їх об'єднують. Інформаційні системи включають функціональну і забез­пе­чуючу підсистеми. Функціональна підсистема складається з сукупності задач, які треба вирішувати, згуртованих за цільовою ознакою. У підсистему, що забезпечує, в свою чергу, входять такі елементи, як технічне забезпечення, тобто сукупність засобів з обробки і передачі інформаційних потоків; інформаційне забезпе­чення, що включає до себе різноманітні довідники, класифікатори, засоби формалізованого опису даних; математичне забез­печення або сукупність засобів рішення функціональних задач та інші засоби забезпечення.

Важливість інформаційної логістичної системи передусім заключається в тому, що на ній базується підсистема управління розвитком підприємства. Від ступеня наповнення інформаційної системи, якості і своєчасності інформації зале­жить ефективність цієї системи в цілому.

___________

Література: 1. Логистика: Учебн. пособие /Под. ред. Б.А. Аникина. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 328 с. 2. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Реструктуризация предприятий и компаний. — М.: Высшая школа, 2000. — 587 с. 3. Управление затратами на пред­приятии: Учебник /В.Г. Лебедев, Т.Г. Дроздова, В.М. Кустарев и др;. — СПб: Изда­тель­ский дом "Бизнес-пресса", 2000. — 277 с. 4. ФСА издержек производства /Под ред. Б.И. Майданчика. — М.: Финансы и статистика, 1985. — 168 с.

СОГЛАСОВАНИЯ                 УДК 658.012.2

СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Плохая Е.Б.,

 
 


аспирант ХГЭУ