Концепция формирования инновационной модели социально-экономического развития Харьковской области "Харьков как инновационный порт", страница 34

Галузеву спрямованість відтворювальної структури інвестицій ілюструють дані табл. 5 – 6.

Таблиця 5

Відтворювальна структура інвестицій у основний капітал
за виробничими галузями економіки Харківської області
у 2000 році [1, с. 172]

Значення

Галузь

усього

на технічне переозброєння, модернізацію, реконструкцію

млн. грн.

питома вага, %

млн. грн.

питома
вага, %

Усього інвестицій

Сільське господарство

Транспорт та обов’язки

Будівництво

Торгівля та громадське харчування

Інформаційно-обчислю­вальне обслуговування

Промисловість

Інші види діяльності

909,5

54,9

132,1

181,4

28,5

4,0

488,1

20,5

100

6,1

14,5

19,9

3,1

0,4

53,6

2,4

725,1

46,6

85,7

174,5

13,5

4,0

393,6

7,2

79,0

85

65

96

47

100

81

0,9

Таблиця 6

Відтворювальна структура інвестицій у основний капітал за галузями промисловості Харківської області [2, с. 174]

Значення

Галузь

усього

на технічне переозброєння, модернізацію, реконструкцію

млн. грн.

питома вага, %

млн. грн.

питома
вага, %

Промисловість,

у тому числі

машинобудування та металообробка

електроенергетика

деревообробна та целюлозно-паперова

хімічна і нафтохімічна

промисловість будматеріалів

легка

харчосмакова

поліграфічна

інші

488,1

109,0

65,9

6,9

29,3

4,7

1,3

116,6

4,2

150,2

100

22,3

13,5

1,4

6,0

0,9

0,2

23,9

0,9

30,9

393,6

107,2

61,3

6,2

29,3

4,5

1,3

113,6

4,2

66

81

98

93

90

100

96

100

97

100

16,7

Згідно з наведеною на табл. 5 – 6 статистикою, інтенсивні інвестиційні ін’єкції направляються у промисловість (53,6%), будівництво (19,9%), транспорт та зв’язок (14,5%), у тому числі на оновлення діючих основних фондів — 79,7%, що свідчить про інноваційний характер вкладень. Крім того, найінтен­сивніше отримували кошти у 2000 р. харчосмакова, хімічна та нафтохімічна галузі, електроенергетика, машинобудуваня та металообробка, тобто галузі з швидкою оборотністю капіталу, стійким попитом споживачів та стратегічно пріоритетною спрямованістю.

Пожвавлення інвестиційної діяльності в Харківській області забез­пе­чується дією Указу Президента України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території м. Харкова" від 27 червня 1999 р. за №731 та Закону України №17 14-III "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на тери­торії м. Харкова" (СРІД) від 11 травня 2000 р. Дієвість і своєчасність прийняття цих документів підтверджує динаміка даних, наведених у табл. 7.

За рік роботи в сприятливих інвестиційних умовах (з 1999 по 2000 р.) обсяг іноземних інвестицій збільшився на 44,9 млн. дол. США, або на 59,9%, а порівняно з 1997 р. — на 78,3 млн. дол. США (188,7%), в той час як цей показ­ник у середньому по Україні склав 5%.

Таблиця 7

Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій в економіку

Харківської області [2]

Показник

1997

1998

1999

2000

Прямі іноземні інвестиції, млн. дол. США

Прямі іноземні інвестиції на душу населення, дол. США

Місце області за обсягом іноземних інвестицій на душу населення

41,5

13,7

20

51,4

17,1

19

74,9

22,5

18

119,8

40,5

13

На початок вересня 2001 р. склалася така інвестиційна ситуація. За джерелами надходження домінують прямі інвестиції (41,6%), власні кошти під­приємств (41,0%), кредити (11,5%). Недостатньо активно використовуються прогре­сивні методи інвестування: венчурний капітал, акціонування, лізинг, франчайзинг. Основними інвесторами в регіоні є США (60,6%), Латвія (15,7%), Европейский союз (8,8%), Польща (1,8%), Швеція (3,4%). З поданих даних видно, що розподіл інвестицій за країнами не має широкої географії, цей факт може бути обумовлений як недоліком макроекономічного характеру, так і харак­теру регіонального, а саме, недостатністю повноти інформації про мож­ливості регіону та існуючі пільги.