Концепция формирования инновационной модели социально-экономического развития Харьковской области "Харьков как инновационный порт", страница 37

3. Прогноз перспективного розвитку за умови застосування сценарного підходу, що дозволяє скласти остаточний варіант номенклатури цілей інвес­ти­ційної політики і узгодити їх з наявним ресурсним потенціалом і з еконо­міч­ними можливостями регіону в кількісному вимірі.

4. Узгодження ресурсних можливостей з цільовими запитами регіону при підтримці і забезпеченні його комплексного розвитку за умови екологічного самовідтворення території, яке потребує, як правило, додаткових капітальних витрат або нетрадиційних рішень. Таким чином, визначення цілей, проблем соціально-еконономічного розвитку регіону, напрямків їх вирішення складає основний зміст концепції, яка є прийнятною для подальшої розробки інвес­тиційної програми.

Спонукальні мотиви щодо активізації інвестування криються у політичній та законодавчій стабільності, соціальному порядку, макроекономічному зростан­ні, розвинутості інвестиційної інфраструктури, рівні конкуренції, стабільності націо­нальної валюти.

Запропонований методологічний підхід до створення концептуальних засад стратегії інвестування в регіоні потребує деталізації, ілюстрацією якої є наступна змістовна передмова до функціональної концепції інвестування.

Підвищення рівня життя населення м. Харкова і регіону можливе при безупинному зростанні доходів від господарської діяльності. Такий ріст може бути забезпечений тільки швидким відновленням промислового виробництва.

Головним чинником існуючого соціально-економічного становища є недостатньо динамічна інвестиційна політика органів регіонального управління та місцевого самоврядування.

Держава не в змозі надати достатнього обсягу коштів для відродження, а головне — розвитку економічного потенціалу промислових підприємств. Тому необхідно вибрати ті, піднесення яких створить умови для відновлення вироб­ництва і в інших галузях, тобто запустить роботу в циклі: попит – виробницт­во – пропозиція – попит.

Регулятивні заходи в економіці повинні бути спрямовані в першу чергу на підтримку платоспроможного попиту на ту чи іншу продукцію. В міру зміцнення економіки потрібно найбільшу увагу приділити підтримці інноваційних зусиль промислових підприємств.

Перехід до моделі конкурентоспроможної регіональної економіки немож­ливий без залучення вітчизняних та іноземних інвестиційних ресурсів, які повинні бути направлені в першу чергу в реальні об’єкти господарювання, тобто підприємства, чия діяльність характеризується високою швидкістю адаптації до попиту населення, який має здатність самовідтворюватися. Тому приплив інвес­тиційних ресурсів залежить не тільки від сприятливого інвестиційного клімату, що створює держава та органи місцевого самоврядування, а й від самих під­приємств, які повинні самостійно генерувати програми стратегічного розвитку з орієнтацію на існуючий споживчий попит і формування корисного інноваційного попиту, який підприємства можуть задовольнити при наявності ресурсів.

Розвиток промислового виробництва в регіоні неможливий без збіль­шен­ня інвестицій. Необхідно відзначити, що капіталовкладення на одиницю при­росту продукції в харківські підприємства при відновленні виробництва можуть бути в кілька разів меншими, чим при створенні нових виробничих потужностей, оскільки:

підприємства мають вільні виробничі потужності;

реґіон має значну кількість висококваліфікованих керівників, фахівців і робітників;

широко розвинута виробнича інфраструктура, що дозволяє забезпечити збільшення обсягів виробництва в кілька разів;

регіон забезпечений енергогенеруючими потужностями, які можуть покри­ти потреби зростаючого промислового виробництва.

У наш час іноземні інвестори уникають значних вкладень у машино­буду­вання, приладобудування та інші наукомісткі галузі насамперед через досить тривалий термін їхньої окупності, небажання підтримувати і створювати конку­ренцію за політичними мотивами. Тому у найближчій перспективі недоцільно розраховувати на значні іноземні інвестиції в наукомісткі галузі промисловості.