Концепция формирования инновационной модели социально-экономического развития Харьковской области "Харьков как инновационный порт", страница 19

Необхідно підкреслити, що на засіданнях робочої групи Міністерства економіки і питань Європейської інтеграції і Міністерства фінансів України дана позитивна оцінка сформованим у регіоні тенденціям динаміки в активізації інвес­ти­ційної діяльності. Разом з тим для реалізації значних за своїми масштабами і різноманітністю потенціальних можливостей економічного зростання в регіоні необ­хідно суттєво підвищити роль механізмів і інструментів державної регіо­нальної політики.

Реалізація цієї задачі відповідно до умов Харківської області нерозривно пов’язана з удосконаленням державного стратегічного регіонального плану­вання. Більш точне і науково обґрунтоване визначення основних довгострокових і потокових пріоритетів регіонального розвитку дозволить здійснити ефективну селекцію варіантів соціального і економічного розвитку регіону на основі реструк­туризації його економіки.

Сталий розвиток реального сектора економіки регіону можливий на основі розробки і впровадження теоретично обгрунтованої стратегії, метою якої повин­но стати спрямування дій регіональних та місцевих органів держав­ної виконавчої влади, суб’єктів підприємництва, об’єднань і спілок підприємців, установ ринкової інфраструктури на створення сприятливих правових, еко­номічних, морально-психологічних, організаційних та інших умов для стабільної і ефективної роботи підприємств, підвищення ролі структурної перебудови народногосподарського комплек­су регіону, вирішення соціально-економічних проблем, створення широ­кого прошарку середнього класу та регіональної еліти.

Процес розробки стратегії є складним, багаторівневим і багатоетапним. На першому етапі доцільно структурувати головну мету і сформувати систему взаємопов’язаних і взаємозалежних цілей. У результаті проведених досліджень сукупність сформованих цілей розвитку реального сектора економіки Харківської області включає наступний перелік:

активізація інвестиційної та інноваційної діяльності, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій; організація ефективного управління інтелек­туаль­ними ресурсами регіону, створення цивілізованого ринку інтелектуальної продукції;

підвищення конкурентоспроможності промислового комплексу регіону з використанням переваг крупного і малого бізнесу;

створення сприятливих правових, економічних, організаційних та інших умов для легалізації неформального сектора економіки регіону;

розвиток приватного сектора в сільському господарстві, створення мережі малих і середніх підприємств для переробки та реалізації продукції сільського господарства на основі кооперації з сільгоспвиробниками і розвитку організацій обслуговуючої ринкової інфраструктури;

сприяння створенню мережі підприємств, що забезпечать функціону­вання міжнародних транспортних коридорів, туризму. Розвиток транспортної інфра­струк­тури для поглиблення міжрегіонального та прикордонного спів­робітництва;

сприяння розвитку мережі підприємств з переробки промислових та побу­тових відходів, що забезпечить поліпшення економічної і екологічної ситуації в регіоні;

сприяння розвитку організаційних форм і механізмів об’єднання фінан­сового і промислового капіталів;

створення та використання нових організаційних механізмів, які забезпечать посилення впливу регіону на реалізацію продукції, що виробляється газодобуваючими та енерговиробляючими підприємствами;

сприяння організації мережі підприємств інформаційних послуг, які відпо­відають сучасним світовим вимогам розвитку підприємництва.

Досягти поставлених цілей можна, якщо на другому етапі розробки стра­те­гії, згідно зі SWOT-аналізом, визначити сильні та слабкі сторони найбільш значу­щих галузей реального сектора економіки Харківщини, а саме: про­мисловості у складі машинобудування та металообробки (для великих, малих і середніх підприємств), хіміко-фармацевтичного комплексу, сукупності галузей з великою швидкістю обороту капіталу (легкої, харчової, переробної промис­ловостей), палив­но-енергетичного комплексу; будівництва, сільського госпо­дарства, сфери послуг, транспортної мережі. Результати проведеного аналізу переваг і вад головних секторів економіки Харківської області наведені в табл. 1 – 10.