Концепция формирования инновационной модели социально-экономического развития Харьковской области "Харьков как инновационный порт", страница 28

Роки

96

97

98

99

00

Прогноз

Обсяг інвестицій, млн. дол. США

19,5

41,5

51,3

74,9

98,8

114,8

134

Рис. 4. Прямі іноземні інвестиції в Харківську область

З рис. 5 видно, що наслідком скорочення деяких видів виробництв є тенден­ція до зменшення середньорічної чисельності працівників, зайнятих в окремих галузях економіки.

Роки

90

95

98

99

00

Прогноз

Питома вага, %

35,7

30,2

29,3

28,8

28,6

25,84

24,28

Рис. 5. Питома вага зайнятих в окремих галузях економіки в загальній чисельності працюючих

Велике значення в розвитку економіки області відіграє інноваційний потен­ціал, основою якого є підприємства машинобудівного комплексу. Аналіз основних показників інноваційної діяльності підприємств показав, що у 2000 році було освоєно 753 нових видів продукції. Значення цього показника зменшилося у порів­няні з 1999 роком, але прогнозні значення мають тенденцію до збільшен­ня (рис. 6).

Роки

98

99

00

Прогноз

Освоєно виробництво нових видів продукції: машин, устаткування, апаратів, приладів (найменувань)

741

862

753

797

803

Рис. 6. Кількість створених зразків нових видів техніки

Стійкою є частка в загальному обсязі нових видів продукції товарів народ­ного споживання.

Інвестиції в основний капітал у 2000 році склали 803 млн. грн., що переви­щує показник минулого року на 221 млн. грн., але частка інвестицій за рахунок держбюджету зменшилася майже вдвічі і у 2000 р. становила 2%. Проведені прогнозні розробки свідчать, що значення цього показника залишиться на досягнутому рівні (рис. 7). Це не можна вважати позитивною тенденцією. Згідно з концепцією державної регіональної політики, передбачається розподіл державних капітальних вкладень за галузями і регіонами, що дозволить сформувати стійкі інвестиційні потоки державних коштів у розвиток Харківської області.

Роки

96

97

98

99

00

Прогноз

Капітальні вкладення (обсяг інвестицій в основний капітал) по області, млн. грн.

721

766

703

582

803

709

707

Роки

96

97

98

99

00

Прогноз

% інвестицій в основ­ний капі­тал за раху­нок держбюджету

14,3

3,1

2,0

3,7

2,0

2,3

2,1

Рис. 7. Темпи приросту капітальних вкладень

Позитивним є прогноз щодо впровадження технологічних процесів (126 оди­ниць у 2000 р. проти 112 у 1999 р.), із них 33 техпроцеси належали до мало­відходних та ресурсозберігаючих.

Треба відзначити, що одним із стратегічних напрямків розвитку економіки області обрано широке впровадження енергозберігаючих технологій.

Таким чином, наведені дані свідчать про поступову тенденцію до активізації інно­ваційної та інвестиційної діяльності, що є важливим напрямком економічного розвитку.

Сталий розвиток неможливий без активізації фінансових потоків. Збіль­шен­ня кредитів комерційних банків у 2000 р. вдвічі у порівнянні з попереднім роком та поступове зростання цього показника дозволило обґрунтувати розвиток орга­нізаційних форм і механізмів об’єднання фінансового і промислового капіталів як одного з найважливіших напрямків економічного зростання регіону (рис. 8).

Роки

96

97

98

99

00

Прогноз

Кредити комерційних банків суб'єк­там гос­по­дарювання, млн. грн.

141

263

457,0

553

1086,0

1154

1372