Концепция формирования инновационной модели социально-экономического развития Харьковской области "Харьков как инновационный порт", страница 22

Сильні сторони

Слабкі сторони

1

2

Має значну питому вагу в структурі виробництва

Велика кількість малих та середніх приватних підпри­ємств (71%)

Зниження обсягів робіт по будівництву

Основне джерело фінансування — власні кошти підприємств

Перевага будівельно-монтажних робіт в структурі капіталовкладень

Закінчення табл. 7

1

2

Зростання обсягів вироб­ництва будівельних мате­ріалів

Є базою для інвести­ційного мультиплікативного ефекту

Наявність висококва­лі­фіко­ваних кадрів, можли­вість під­готовки та перепід­го­товки в навчальних закла­дах Харкова

Наявність власної унікаль­ної сировинної бази

Наявність НДІ, здатних роз­робляти нові технології

Рівень оплати праці вище середнього рівня по іншим галузям

На окремих підприємствах впроваджені сучасні техно­ло­гії, що суттєво впливає на якість

Використання даваль­ни­цької сировини, що, з одного боку, підвищує рівень зайня­тості, а з іншого — порушує баланс товарно-грошових від­носин

Низький рівень рентабельності (56% підприємств збиткові)

Відсутність комплексного підходу до проведення робіт з реконструкції основних фондів та недостатні обсяги фінансування цих робіт

Законодавча база не сприяє розвитку ринку сировини

Низька якість будівельних матеріалів та якості будівельних робіт

Значний знос устаткування

Суттєва нерівномірність виконання замовлень по території області (від 35% до 1%)

Ринок будівництва, не забезпечений кредитно-фінан­совими механізмами, що підтримують попит, відсутність держзамовлення, регіонального замовлен­ня, ЖБК

Надмірні виробничі потужності, застарілі основні фонди, висока енергоємність

Відносно висока вартість 1м2 у порівнянні з плато­спроможним попитом

Низький рівень корпоративної культури

Відсутні програми довгострокового кредитування будів­ництва житла

Дефіцит оборотних коштів

Розвинутий неформальний сектор будівельних робіт

Високий рівень монополізації в будівництві інфра­струк­турних об’єктів та елітного багатоквартирного будівництва

Таблиця 8

Сильні та слабкі сторони функціонування підприємств транспорту

Сильні сторони

Слабкі сторони

Вигідне географічне розташування

Наявність матеріально-технічної бази

Відносно низька собівартість пере­ве­­зень залізничним транспортом у порів­нянні з авіа- та автотранспортом

Привабливість для малого і середнього бізнесу

Наявність Державної програми під­трим­ки дорожньо-транспортного комп­лексу

Висока заробітна плата

Найвища ефективність при переве­зенні масових промислових вантажів

Наявність бази підготовки високо­ква­ліфікованих спеціалістів

Низький рівень розвитку транспортної інфра­структури

Значний знос основних фондів (60-70%), недо­статні обсяги фінансування капітального ремонту

Залежність обсягів вантажоперевезень від загального рівня розвитку економіки України та країн стратегічних партнерів

Зменшення зайнятого населення в галузі

Високі ціни на транспортні послуги

Низький рівень механізації та автоматизації вантажних робіт

Низька конкурентоспроможність на ринку міжнародних транспортних послуг

Погіршення умов праці в галузі

Наявність неформального сектора

Таблиця 9

Сильні та слабкі сторони функціонування підприємств сфери послуг