Концепция формирования инновационной модели социально-экономического развития Харьковской области "Харьков как инновационный порт", страница 29

Рис. 8. Кредити комерційних банків суб'єктам господарювання

За показниками обороту сільське господарство Харківської області займає друге місце після промисловості. Виробництво валової продукції сільського господарства в особистих підсобних господарствах населення у 2000 р. склало 847,1 млн. грн. і за проведеним прогнозним дослідженням має стійку позитивну динаміку (рис. 9).

Роки

90

95

98

99

00

Прогноз

Виробництво валової продукції сільського господарства (в осо­бис­тих підсобних госп. населення, млн. грн.)

553,9

703,4

675,3

627,3

847,1

834,49

885,52

Рис. 9. Виробництво валової продукції сільського господарства

Хоча сільське господарство протягом останніх років було збитковою галуз­зю, яка практично не кредитувалася, у 2000 р. ситуація значно поліпшилася. Господарства області на 98% розрахувалися з отриманими кредитами в обсязі 88 млн. грн., зростає кількість переробних підприємств, які інтегруються в еконо­мічне життя сільськогосподарських підприємств.

Розвиток малого і середнього бізнесу в межах сільськогосподарського сектора, його інтеграцію з підприємствами переробної галузі та збуту можна вважати перспективним напрямком економічного розвитку регіону.

Харківська область має значний потенціал для формування сучасного транс­портно-дорожнього комплексу. Незважаючи на економічну кризу в цій галузі економіки, негативні тенденції динаміки вантажних та транспортних пере­везень (рис. 10), падіння обсягів виробництва послуг в транспортному секторі, зниження зайнятості, транспортний комплекс регіону має перспективи для роз­вит­ку. Вигідні умови географічного розташування і усвідомлення необхідності роз­вит­ку транспортної інфраструктури створили об’єктивні передумови для збіль­шен­ня обсягів перевезень і функціонування міжнародних транспортних коридорів.

Роки

95

98

99

00

Прогноз

Перевезено (від­прав­лено) вантажів — усього, млн. т.

68,1

40,9

35,4

32,4

16,05

4,79

Рис. 10. Обсяги перевезення (залізничий, автомобільний транспорт)

Проведене короткострокове прогнозування основних показників за пріори­тетними напрямками необхідно доповнити результатами якісного довгостро­ко­вого прогнозування (на 5 років) щодо розвитку галузей Харківського регіону. Цю роботу експерти здійснили за допомогою психометричної шкали, за якою напрям­кам, що будуть значно змінюватися, присвоєно найбільші оцінки. Резуль­тати дослідження на цьому етапі наведені в табл. 12.

Таблиця 12

Тенденції довгострокових змін
напрямків розвитку економіки регіону

Назва

Роки

п/п

напрямку

1995 – 2000

2001 – 2005

1

Активізація інноваційної та інвестиційної діяльності

3

4

2

Зростання конкурентоспроможності промислового комплексу регіону

3

4

3

Легалізація неформального сектора

0

3

4

Інтенсивний розвиток сільського господарства

4

4

5

Розвиток транспортної інфраструктури

3

6

6

Запровадження організаційних форм і механізмів об’єднання фінансового і промислового капіталів

0

4

7

Розвиток мережі підприємств по переробці промислових та побутових відходів

2

6

8

Формування і розвиток мережі підприємств для забез­пе­чення функціонування міжнародних транспортних кори­до­рів та туризму

1

6

9

Підвищення впливу регіону на реалізацію енергопродукції

0

4

10

Розвиток мережі підприємств інформаційних послуг

4

6

11

Розвиток міжгалузевої регіональної кооперації

3

6

12

Зростання долі мережі малих та середніх підприємств по переробці та реалізації продукції

4

8