Концепция формирования инновационной модели социально-экономического развития Харьковской области "Харьков как инновационный порт", страница 41

Таким чином, впровадження пропозицій концепції утворить стратегічний кругообіг самовідтворювального регіонального процесу інвестиційного попиту.

Важливим завданням інвестиційної політики є стимулювання інвестицій­ного попиту за рахунок зниження собівартості продукції, якого можна досягти при зменшенні енергомісткості, що становить найбільшу питому вагу в структурі витрат не стільки офіційного випуску продукції, скільки завдяки перенесенню енерговитрат тіньового сектора на легальний.

Рівноцінними напрямками зниження собівартості повинні стати техніко-технологічний та організаційний, які можуть простимулювати вихід певних видів виробництва з тіньового сектора економіки і базуються на змінах у психології керівництва, формуванні нового економічного мислення. Тому керів­ники під­приємств, які реалізують інвестиційні проекти, мають пройти навчання у спе­ціаль­но організованих органами управління школах інвести­ційного менеджменту.

Усі запропоновані заходи доцільно розподілити на стратегічні, здійснення яких вимагає підтримки на макрорівні, тобто лобіювання регіональних інтересів у владних структурах держави, і тактичні, що в змозі самостійно запровадити органи регіонального управління в межах бюджету розвитку (рис. 1).

Рис. 1. Напрямок управління
інвестиційною діяльністю в регіоні

Органи регіонального управління та місцевого самоврядування є суб’єктом реалізації запропонованих концептуальних засад. Оскільки їх головна функція — організаційно-інформаційна, вони повинні виконувати її в рамках існуючої організаційної структури або з метою підвищення ефективності рівня інформатизації через Інвестиційний маркетинговий центр (ІМЦ), створений як асоціація, що об’єднувала б державні владні структури, інвестиційні компанії і фонди, інвестиційних консультантів, довірчі товариства з метою узгодження їх дій на інвестиційному ринку для досягнення синергічного ефекту від капіта­ловкладень [4]. Організаційна форма асоціації переважна. Саме вона дозволить консолідувати інтереси всіх учасників процесу інвестування на добровільній основі.

Головне завдання ІМЦ полягає в об’єднанні професіоналів інвестиційного ринку та підвищенні рівня їх інформованості.

Функціями Інвестиційного маркетингового центру є організаційна, інфор­маційна і методична, що полягають у такому (рис. 2):

Рис. 2. Функції інвестиційного маркетингового центру

збір інвестиційних пропозицій від потенційних інвесторів та суб’єктів інвестування;

аналіз і оцінка рівня ризику інвестиційного ринку Харківського регіону;

постійний моніторинг інвестиційної привабливості міста і регіону;

аналіз інвестиційної привабливості об’єктів інвестування;

експертиза економічної ефективності інвестиційних проектів з комплексних позицій;

проведення науково-практичних конференцій з проблем інвестування;

регулярне видання журналу "Інвестиції Харкова", "Інвестиційного бюлетеня";

безкоштовні консультації з проблем інвестування;

безкоштовний аудит підприємств, які б хотіли залучити інвестиції;

надання інформації, яка не є комерційною таємницею, про потенційні ринки та партнерів суб’єктам інвестиційної діяльності;

консультації про зміни в інвестиційному законодавстві;

проведення досліджень певного сектора інвестиційного ринку на замовлення інвесторів або підприємств;

консультування з проблем формування та управління портфельними інвестиціями;

розробка техніко-економічних обгрунтувань бізнес-планів інвестицій на замовлення суб’єктів і об’єктів інвестування;

створення і підтримка творчих колективів учених з метою розвитку мето­дичної бази інвестування.

Реалізація концептуальних засад інвестиційної політики передбачає такі дії:

узгодження грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики з завдан­нями інвестиційної політики на основі аналізу рентабельності заходів та додат­кового чистого грошового потоку;

прийняття рішень про зменшення податкового тиску на інвестора і під­приємство в залежності від пріоритетності й виду інвестиційного проекту в межах СРІД;