Концепция формирования инновационной модели социально-экономического развития Харьковской области "Харьков как инновационный порт", страница 42

створення регіональної лізингової компанії, центрів колективного вико­ристання продукції післяпродажного обслуговування, які б сприяли укладанню угод для інвестиційних проектів соціального та екологічного значення і виконували б безпосередньо виробничі функції;

створення регіональної страхової компанії з інвестиційною спрямованістю;

створення методичного забезпечення з питань оцінки інвестиційної при­ваб­ливості об’єктів, економічної ефективності інвестиційних проектів, опти­мізації структури інвестиційних ресурсів та управління інвестиційним процесом з урахуванням регіональних особливостей;

презентація можливостей Харківського регіону на міжнародних наукових і виробничих симпозіумах, ярмарках;

відтворення системи регіональних замовлень і направлення на капі­та­ло­вкладення не менше певного відсотка міського бюджету з попереднім обгрун­туванням пріоритетів;

сприяння залученню коштів населення на інвестиційний ринок за допо­могою міської облігаційної позики;

створення регіонального банку реконструкції та розвитку як основного фінансового інституту для підтримки регіональних інвестиційних програм;

надання комунального майна під знижений орендний відсоток у разі використання його в інвестиційній програмі;

кредитування і страхування на пільгових умовах інвестиційних програм для малопривабливих об’єктів;

використання змішаного державно-приватного інвестування для соціаль­них, екологічних інвестиційних проектів з незначним рівнем прибутку;

використання програмно-цільового механізму управління інвестуванням: призначення куратора для кожного інвестиційного проекту з державними інвес­ти­ціями соціального та екологічного напрямку або для тих проектів, які можуть створити загрозу інвестиційному середовищу;

створення широкої мережі кредитних товариств для кредитування нових інвестиційних проектів;

створення спеціального регіонального інвестиційного фонду з обгрунту­ванням річного кошторису, що забезпечує його цільове використання;

впровадження системи грантів на розвиток фундаментальних досліджень;

здійснення організаційної, інформаційної та фінансової підтримки науко­вих шкіл, що займаються дослідженнями інвестиційного процесу;

організація роботи постійно діючих шкіл для керівників підприємств, що реалізують інвестиційні проекти з питань організаційної інвестиційної культури і менеджменту;

створення та актуалізація банку даних інвестиційних пропозицій, інфор­маційної мережі з метою спілкування суб’єктів інвестування.

Методична складова концепції стратегічного інвестування окремих підпри­ємств повинна базуватися на комплексному підході, який об'єднає інтереси суб’єктів і об’єктів процесу вкладання коштів. Враховуючи цей факт, слід зазна­чити, що стратегічне інвестування суб’єктів підприємництва доцільно здійсню­ва­ти на основі комплексного аналізу трьох складових: інвестиційної привабливо­сті (ІП) об'єктів вкладання коштів (в короткотерміновому періоді з урахуванням фінансових результатів їх діяльності, в тривалому — фінансових, економічних, матеріальних, трудових); сприйнятливості об'єктів інвестування до передбачених перетворень з позиції їх можливої організаційно-економічної маневреності (СП); ефективності запропонованих інвестиційних проектів (ЕП) з урахуванням імовір­них економічних, фінансових, організаційних, соціальних, екологічних, техніко-технологічних результатів впровадження проектних пропозицій (рис. 3).

Рис. 3. Складові процесу стратегічного інвестування

Об'єднання і перетин трьох запропонованих складових дозволяє сфор­мувати безліч обґрунтованих інвестиційних стратегій, перевагами яких є взаєм­на адаптація можливостей об'єкта і суб'єкта процесу інвестування до вимог проекту і реалій зовнішнього середовища.

Викладені методологічні засади побудови концепції стратегічного інвесту­вання містять багато цілей, завдань, принципів та конкретних дій. Їх практичне застосування дозволить сформувати функціональну дієву концепцію вкладання коштів в економіку регіону, розвинути її положення у відповідній програмі залучення інвестицій.