Концепция формирования инновационной модели социально-экономического развития Харьковской области "Харьков как инновационный порт", страница 56

Управляння витратами повинне означати створення єдиної, раціональної, чітко і безперебійно функціонуючої системи з визначеними цільовими наста­но­вами і взаємозалежними елементами. Саме по собі управління витратами є важ­ливою складовою системи забезпечення розвитку підприємства. Основні елемен­ти такої системи будуть визначатися виконуваними нею функціями, реалізація яких можлива лише за рахунок побудови відповідної інформаційної системи.

Аналіз існуючих інформаційних систем управління витратами на вітчиз­няних підприємствах показує, що в основному вони стосуються розрахунків з планування прямих трудових витрат, а також бухгалтерського обліку витрат. При автоматизації управління яким-небудь процесом виникає бажання макси­маль­но збільшити число комп'ютеризованих задач. При цьому спостерігається тенденція концентрації розрахунків на верхніх рівнях управління, що призво­дить до інформаційного перевантаження й одночасно до дефіциту інформації на інших рівнях і в кінцевому рахунку — до зниження ефективності всієї системи.

Задачі управління витратами різноманітні, вони визначаються на основі великого числа взаємодіючих, а часом і суперечливих факторів, що породжують безліч різних рішень і схем регулювання, які в першу чергу спря­мо­вані на підтримку процесів розвитку. Однак застосування принципу опти­маль­ності для визначення темпів зростання не завжди доцільне через складність та спеціальні вимоги. Тому при створенні інформаційної системи управління витра­тами треба розділяти задачі, які вимагають оптимізації, та такі, що не підда­ються формалізації і потребують проведення різноманітних розрахунків та застосування економіко-математичних методів.

Створення інформаційної системи управління витратами повинно базува­тися на певних принципах та вимогах. Так, системний підхід повинен забезпе­чувати взаємозв'язок усіх розрахунків, прогнозування планування, облік, кальку­лювання й регулювання рівня витрат, зв'язок і взаємодію з іншими підсистемами управління в акціонерному товаристві.

Комплексність системи передбачає максимальне охоплення інформацій­ною системою всіх операцій щодо формування, збору, передачі, обробки, відображення й використання інформації. Усі задачі повинні знаходитися в нероз­ривному зв'язку і виявляти в своїй сукупності замкнуту систему управління витратами на всіх стадіях життєвого циклу товару. Ця система повинна розпо­ділятись за рівнями, бути пов'язаною з іншими системами чи підсистемами, вхідними і вихідними мережними інформаційними каналами.

Забезпечення якісного поліпшення системи планування, обліку і кальку­лювання — це зміна методології формування і розподілу витрат на продукцію, що випускається, забезпечення працівників сфери управління точною й опера­тивною інформацією про стан витрат і відхилення їх від нормативів, розробка різних варіантів управлінських рішень з аналізом результатів їхньої реалізації.

Охоплення всіх рівнів виробництва і управління, усіх місць здійснення витрат з розподілом управлінської інформації про витрати за рівнями передба­чає єдине методологічне, інформаційне, технічне забезпечення та взаємозв’язок із системою управління підприємством в цілому, забезпечення прийому інфор­мації від людей, технічних засобів усередині системи і з інших систем, переда­чі (уведення) інформації в ту чи іншу обчислювальну систему, обробки, нагро­мадження інформації, відображення її у вигляді друкованого документа чи в іншому вигляді.

Важливими вимогами також є оперативність, надійність, безвідмовність функціонування системи протягом заданого проміжку часу, раціональний пере­розподіл функціонального навантаження між людиною і технічними засобами при виконанні трудомістких і різноманітних розрахунків з видачею рекомен­дацій (варіантів) з прийняття рішень (пріоритет у виборі остаточного рішення залишається за людиною).