Концепция формирования инновационной модели социально-экономического развития Харьковской области "Харьков как инновационный порт", страница 25

Визначення загальних вад та переваг дозволяє сформулювати глобальні напрямки оздоровлення реального сектора економіки, притаманні всім галузям. Саме ці дії наповнюють четвертий етап розробки стратегій розвитку регіону. Отримані в результаті проведеного аналізу напрямки подані у табл. 11.

Оскільки кількість загальних напрямків оздоровлення реальної економіки регіону значна, вибрати найважливіші (за критерієм кількісних характеристик) досить складно. Тому на п’ятому етапі доцільно скористуватися методикою експертної оцінки та залучити до роботи спеціалістів і проранжирувати їх бачення. Для економіки Харківської області ця робота була проведена, і її результати наведені у табл. 11.

Таблиця 11

Значущість напрямків економічних перетворень господарського комплексу Харківького регіону

Назва напрямку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

hі

Ваго­мість на­прям­­ку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Підвищення конку­рен­то­спро­можності про­мислового ком­п­лек­су регіону з ви­ко­ри­станням пере­ваг кру­п­ного і малого бізнесу

1

5

3

1

5

2

1

5

9

5

3

1

3

7

7

5

3,10

0,15

Продовження табл. 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

Розвиток міжга­лу­зе­вої регіо­нальної коо­пе­рації та інтег­ра­­ції з прі­о­ритет­ним вико­рис­тан­ням місцевої сиро­винної бази (лег­ка, харчо­ва, пере­роб­на, хімі­ко-фар­ма­цев­тична галу­зі, маши­но­­будування)

1/5

1

1/5

1

1/3

1

1

1

1

1

1

1/3

1

1

5

5

0,87

0,04

3

Активізація інно­­ва­цій­ної та інвес­ти­цій­ної діяль­но­сті, впро­­ваджен­ня енерго- та ресур­со­збе­рі­гаючих техно­логій

1/3

5

1

5

5

1

3

3

7

5

5

1

5

7

7

5

3,12

0,16

4

Посилення впливу регіону на реаліза­цію продукції, що виробляється газо­добу­ваю­чими та енер­го­виробляю­чими підпри­єм­ствами

1

1

1/5

1

1/3

1/5

3

1

5

1

1/3

1

1

3

4

5

1,09

0,05

5

Розвиток орга­ніза­цій­них форм і меха­ніз­­мів об'єд­нан­ня фінан­сового і про­мис­лового капіталів

1/5

3

1/5

3

1

1

3

1

5

1

1/5

1

1

3

3

3

1,23

0,06

6

Розвиток при­ват­­но­го секто­ра в сіль­сь­ко­му господарстві

1/2

1

1

5

1

1

1

2

7

1

1

1

3

5

5

3

1,75

0,09

7

Створення мере­жі ма­лих і середніх під­приємств для пере­робки та реалізації про­дукції сіль­сь­кого госпо­дарства

1

1

1/3

1/3

1/3

1

1

1/3

1

1

1

1

1

1

3

1

0,81

0,04