Концепция формирования инновационной модели социально-экономического развития Харьковской области "Харьков как инновационный порт", страница 20

­­­Таблиця 1

Сильні та слабкі сторони функціонування великих підприємств машинобудування та металообробки

Сильні сторони

Слабкі сторони

Позитивна тенденція прямих іно­зем­них інвестицій за останні 5 років

Перевага недержавних форм влас­ності

Значний наявний трудовий та техніко-технологічний потенціал

Можливість кредитування

Зменшення питомої ваги бар­тер­них опе­рацій

Можливість створення безвід­ход­­них тех­но­логій

Орієнтація на головний ринок збуту — Азію

Наявність конкурентноспро­мож­них під­при­ємств та моно­полістів

Можливості застосування СРІД для реалізації інноваційних про­ектів

Наявність команди менедже­рів, що мають достатній досвід роботи

Популярність на міжнародних ринках деяких торгових марок

Наявність достатніх вироб­ни­чих площ та об’єктів інфра­струк­тури

Домінування фінансових та тех­ноло­гічно сильних іноземних партнерів

Складна економічна ситуація на макро- і мікрорівні

Нерозповсюдження сучасних форм госпо­дарювання

Зменшення обсягів виробництва та реалізації

Кредиторська заборгованість вдвічі перевищує дебі­торську

Негативна рентабельність

Неблагополучна, забруднена екологія

Втрата постачальників сировини, комплектую­чих, спо­живачів

Відсутність сучасного устаткування для лока­лізації, нейтралізації та утилізації бруду

Енергоємність продукції, що випускається

Недостатньо активне використання енергозбе­рі­гаючих технологій

Недостатня інтеграція щодо постачання актив­ної части­ни основних фондів для підприємств легкої та переробної галузей

Значний знос устаткування

Недостатні обсяги постачання сировини

Нерозвиненість сучасних інтегральних форм об’єд­нання підприємств

Мало розвинена мережа малого та середнього бізнесу

Відсутність постійної підтримки на державному рівні

Фінансування та утримання об’єктів соціальної сфери

Таблиця 2

Сильні та слабкі сторони функціонування середніх
і малих підприємств машинобудування і метолообробки

Сильні сторони

Слабкі сторони

Можливість міжгалузевої кооперації

Сприйнятливість до інновацій­них процесів за рахунок СРІД

Низький поріг входження до ринку нових підприємств

Можливість створення дилер­ської мережі

Низька вартість створення ново­го робочого місця

Відсутність необхідності ство­рен­ня соціальної та транспорт­ної інфра­структури у невеликих містах

Функціональні недоліки у виробництві та розміщенні

Наявність бюрократичних бар’єрів в організації на місцевому рівні

Низький професійний рівень власників і менеджерів

Суттєва залежність від особистих характеристик власника та менеджера

Відсутність інформаційної підтримки

Відсутність комплексної системи підготовки та перепідготовки кадрів

Складність у передачі права власності

Складності в сертифікації продукції та її про­су­ванні на регіональному і міжрегіональному рівнях

Таблиця 3

Сильні та слабкі сторони
функціонування підприємств хіміко-фармацевтичний сектора

Сильні сторони

Слабкі сторони

Висока рентабельність

Велика місткість на ринку України

Лідерство на Україні за науково-дослідним потенціалом

Значні фіскальні пільги для залу­чення інвестицій (Закон)

Складна ситуація зі станом здо­ров’я населення (ємний ринок збуту)

Низькі ціни в порівнянні з закор­донними аналогами

Високі об’єми виробництва

Високий професійний рівень, шко­ла підготовки та підвищення кваліфікації

Збереження кадрового та техніч­ного потенціалу

Відсутність збалансованого постачання сиро­вини; проблеми з власним постачанням сировини

Втрата позицій на російському ринку

Відсутність стандартів GMP

Відсутність заходів щодо підтримки вітчизняних виробників (пільги для традиційних виробників)

Інтеграція з виробництва медичної техніки та медичного скла

Екологічно шкідливе виробництво

Не завжди конкурентно-спроможні в порівнян­ні з іноземними аналогами

Недостатня кількість місцевих виробників упа­ковки та поліграфічної продукції

Невисока заробітна платня (199 грн.)

Відсутність обов’язкового держзамовлення