Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 46

Варіанти 1—6 можливі за рахунок незначних переми­кань у схемі, а варіанти 7 і 8 можливі при незначних змінах конструкції машини. Таким чином, телемеханічній ком­плекс може випускатися у восьми модифікаціях. Крім того,, для КП з великою кількістю об'єктів можливе кратно (до 8) збільшення числа операцій за рахунок відповідного збільшення кількості блоків.

Вся інформація в системі передається кодами, які сприй­маються оперативною пам'яттю машини. Завдяки цьому за­безпечується можливість безпосередньої передачі цих кодів на вхід ЕОМ. Весь комплекс розрахований на обслуговування середнім технічним персоналом. В результаті вико­ристання комбінованих контактно-безконтактних рішень досягнута порівняно низька вартість апаратури.

Комплекс «Ритм-1» має два режими роботи: циклічний і викличний. При циклічному режимі опитування здійсню­ється передача двох телесигналізацій: аварійно-попереджу­вального і одного найбільш важливого телевимірювання з реєстрацією даних на цифродрукувальній машині.

Циклічне опитування КП виконується через кожні 3 хв і триває ЗО с, при цьому здійснюється послідовний прийом кожного КП двох сигналізацій. Кожне десяте опитування (1 раз у ЗО хв) супроводжується додатковою передачею одного сигналу телевимірювання з кожного КП. Інтервал часу опитування (2,5 хв) виділяється для проведення опе­рацій за викликом. Оскільки сигналізація при опитуванні є переважною інформацією, то на час опитування блоку­ються всі операції по виклику. Після закінчення опитуван­ня блокування автоматично знімається.

При роботі за викликом може здійснюватися телевимі­рювання однієї з двох величин, а одно позиційне телеуправ­ління — одним з чотирьох об'єктів з телефонним викли­ком. Всі операції по виклику супроводжуються передачею обох аварійних сигналів, а також фіксацією сигналу вико­нання.

Включення КП і об'єкта на КП здійснюється командним сигналом, який складається з трьох імпульсів з кодоім­пульсною модуляцією за полярною і тимчасовою ознаками. Полярна ознака забезпечує кодування адреси КП, а тим­часова — вид операцій.

Фіксація командного сигналу відбувається після пере­вірки кодів, а потім на ДП передається сповіщальним сиг-

Таблиця 1 - Варіантинаборуоперацій

Варіант

Операція

ТС

ТІ

ТУ

ТВ

ТФ

1 (Основний )

2

2

4

2

1

2

2

2

5

1

1

3

2

1

5

2

1

4

2

1

6

1

1

5

2

0

6

2

1

6

2

0

7

1

1

7

4

0

6

2

1

8

4

0

7

1

1

налом, який також має дві ознаки. За допомогою полярної ознаки виконується кодування телевимірюваної величини, а методом тимчасової передаються код сигналів стану і контрольна серія з чотирьох імпульсів, що забезпечує пе­ревірку адреси КП і достовірність телевимірюваної вели­чини.

Завдяки двобічним зв'язкам при здійсненні кожної опе­рації забезпечується самоконтроль системи. Через це будь-яке пошкодження на лінії зв'язку і майже всі пошкодження в апаратурі призводять до відключення системи, тобто спрацьовує захист.

Кожний сигнал передається імпульсами постійного стру­му напругою 60 В і тривалістю 100 — 300 м/с залежно від кодової комбінації (рис.2). При передачі командного сигналу одночасно працюють всі вісім блоків телемеханіки на опитувальному напрямку, при цьому фіксується сигнал і включається на передачу тільки один блок, що прийняв свою кодову комбінацію.