Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 50

В інформаційно-телемеханічній машині УТМ-1 аварійні сигнали відтворюються миготливим світлом ламп, що суп­роводжується звуковим сигналом. Кожна лампа має кноп­ку, при натисканні якої сигнал відключається, а лампи переходять у спокійний режим горіння. Сигнал аварії зні­мається після її усунення.

Інформація при аварії зберігається в пам'яті машини.

Телевимірювання. Для вимірювання низьких тисків і витрат, а також середніх і високих тисків у комплексі «Ритм-1» використовують датчики ДМ і МЕД. Контрольо­ваний параметр перетворюється в пропорційну зміну, пере­мінної напруги на виході датчиків. При цьому датчики ре­гулюються так, що при зміні параметра від нуля до верх­ньої межі напруга на виході змінюється від 10 до 510 мВ.

Сигнал датчика перетворюється в двоїчний код. Пере­творення здійснюється автоматичним комплексатором од­ночасно з передачею сигналу в лінію зв'язку. В комплексаторі сигнал датчика зрівноважується сумою набірних нап­руг, які мають амплітуди напруги, пропорційні абсолютним значенням зсуву фази напруги на 180°. Набірні напруги мають шість значень з амплітудами 320, 160, 80, 40, 20,. 10 мВ.

В шформаційно-телемеханічній машині відбувається перетворення коду телевимірюваної величини в її десяткове значення і відтворення цієї величини у вигляді трирозрядного десяткового числа. Обидва телевимірювання можуть відтворюватися візуально на трьох світлових проекційних табло. При цьому табло служить для вказуваання розмірності контрольованої величини. Візуальне телевимірювання здій­снюється за викликом поворотом ключа телевимірювання. У верхньому положенні викликається ТВ-1, у нижньому ТВ-2. Комплекс «Ритм-1» розрахований для телевимірю­вання трьох основних параметрів з чотирма розмірностями: тиску (мм вод. ст.), витрати (м3/год) і температури (°С). Відтворювані величини можуть бути кратні одиницям, де­сяткам, сотням, а також мати верхні межі кратні 1; 1,6; 2,5; 4; 6. Таким чином, можливі 60 варіантів вимірювань для однієї точки.

Завдання 76.  Пояснити призначення, будову, принцип роботи системи телекерування телемеханічного комплексу „Ритм-1”.

Комплекс «Ритм-1» призначений для телемеханізації міських і промислових систем газозабезпечення. Він від­значається економічністю лінійних схем, універсальністю використання, простотою конструкції пристроїв і невеликою вартістю. Крім цього, цей комплекс забезпечує пряму пе­редачу інформації на електронно-обчислювальну машину. Комплекс являє собою телемеханічну систему цикліч­ної дії для розосереджених об'єктів з кодовим вибиранням

           Рис.1. Структурна схема „ Ритм -1”     ®

Підкомплект диспетчерсь­кого пункту (рис.1) склада­ється з інформаційно-телеме­ханічної машини (ИТМ-1 і цифродрукувальної машинки (ЕУМ-23), шістнадцяти пів-комплектів (1—16), розміщених на контролюючих пунктах, які включають блок телемеханіки (БТМ-1), датчики телевимірю­вання і сигналізації, виконавче реле і телефонний апарат.

Машина ИТМ-1 має два лінійних виходи, до кожного з яких можна підключити до восьми КП, при цьому можлива будь-яка конфігурація схем з'єднання ліній зв'язку: кущо­ва, кільцева, деревовидна і ланцюгова.

Кущова схема забезпечує економію найбільш дефіцит­них і дорогих магістральних ліній зв'язку на ділянці від ДП до кінцевої АТС.

При кільцевій схемі обрив лінії зв'язку на будь-якій ді­лянці не викликає відключення відповідних КП.

Деревовидна схема дає можливість підключати до за­гальної лінії два-три кущі, а ланцюгова найраціональніша при лінійному розміщенні об'єктів.

Універсальність застосування забезпечується різнома­нітністю наборів операцій на кожному КП. В основному варіанті на КП здійснюється: телевимірювань — 2, телесиг-налізацій — 2, телеуправлінь — 4, телефонних виходів — 2„ телефонного зв'язку — 1. Всі можливі набори варіантів опе­рацій наведені в табл. 8.

Варіанти 1—6 можливі за рахунок незначних переми­кань у схемі, а варіанти 7 і 8 можливі при незначних змінах конструкції машини. Таким чином, телемеханічній ком­плекс може випускатися у восьми модифікаціях. Крім того,, для КП з великою кількістю об'єктів можливе кратно (до 8) збільшення числа операцій за рахунок відповідного збільшення кількості блоків.