Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 17

Виконавчий вузол клапанно-золотникового типу наве­дено на рис.4. При закритому верхньому золотнику РІ= Р0, а при закритому нижньому золотнику Р0=0. Але в процесі роботи регулятора золотник знаходиться, в третьому положенні, коли відкриті верхні і нижні золотники. У цьо­му разі одна частина потоку газу надходить на мембранний привід, а друга йде на спад. При цьому вся система регулю­вання знаходиться у рівновазі. Такий виконавчий вузол за­стосовують у регуляторах тиску РТС.

Рис.4. Схема золотникового                                     Рис.5. Дроселювання потоку газу в

виконавчого вузла.                                                     імпульсному газопроводі за допомогою

1- золотник; 2- пружина;                                           1 – імпульсний газопровід; 2- дросель.

3,5 – імпульсні трубки; 4 – регулятор тиску;

6- верхній клапан золотника

Імпульсний трубопровід.Він призначений для подачі •командних і коректуючих сигналів, через які здійснюється зв'язок між всіма вузлами регулятора тиску і системою регулювання. Такий зв'язок забезпечує стійку роботу регу­ляторів. Він контролює дійсний стан системи регулювання і вносить відповідні корективи в роботу регулятора. Імпу­льсні трубопроводи повинні мати визначений діаметр і дов­жину, бути герметичні, оскільки вони передають сигнал виз­наченого тиску і швидкості, який має значний впливна які­сну роботу процесу регулювання. Поєднувати імпульсні трубопроводи регулятора тиску необхідно в певній точці, в якій потік газу має постійний тиск і швидкість.

Всередині трубопроводу вста­новлена діафрагма (дросель) , який має отвір невеликого пере­різу. По трубопроводу тече газ від перерізу І — І до перерізу II — II через отвір в діафрагмі (рис. 5). В отворі діафрагми швидкість газу збільшується від v1 до v0, а тиск знижуєть­ся. Після отвору швидкість газу v2 і тиск Р2 відновлюються частково і будуть менше відповідно на ⌂ v і ⌂ P, ніж перед діафрагмою. Це пояснюється тим, що при проходженні газу через звужений отвір виникають втрати енергії.

Пружини. У регуляторах встановлюють пружини стис­ку (рис.6). Найраціоиальніше застосовувати пружини з індексом С від 3 до 10. Використовувати пружини з індек­сом С<3 не бажано через складності навивки, а пружини з індексом С> 10 втрачають стійкість.

                                                                                                                            Рис. 6 Пружина.

Щоб забезпечити перпендикулярність вісі пружини до опорної площини, торці її проточують на спеціальному вер­статі ,при стиснутому опорному витку. Опорні поверхні пру­жини для забезпечення щільного прилягання до площини вирівнюють на довжині 3/4 витка від кінців. Опорні витки повинні бути підігнані до робочих так, щоб зазор між кін­цями опорних витків і робочими не перевищував 1/4 зазору між робочими витками. Після обробки товщина вільного кінця пружини повинна складати 1/4 висоти перерізу (dпр/4). Для регуляторів тиску ЗСП і ЗЗП виготовляють пружини за другим класом точності.

Завдання 44. Пояснити призначення, конструкцію, принцип газобалонного регулятора тиску РДГ-6

Регулятор тиску РДГ-6.Регулятор призначений для зниження тиску парів зрідженого газу в побутових установ­ках (рис.1). Він шд'єднується до вихідного штуцера вен­тиля балона зрідженого газу і далі через трубопровід до побутових приладів. Газ проходить через отвір в штуцері 9, своїм тиском переміщує золотник 7 і надходить в корпус 2. Золотник натискає на плече колінчастого важеля 4, повертаючи важіль навколо осі 5.

Рис.1. Регулятор тиску РДГ-6.

1- ніпель; 2- корпус; 3- гвинт; 4- важіль; 5- вісь; 6- хомут; 7-золотнік; 8 – сідло; 9 – штуцер; 10 – вхідний отвір; 11 – диск; 12 – пробка; 13 – пружина; 14 – мембрана.