Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 32

Із балона газ підводиться по магістральному трубопро­воду до кабіни водія. Магістральний вентиль 18 служить для швидкого припинення подачі газу до двигуна, далі газ потрапляє у випарник 8, в якому по шлангах 7 і 9 цирку­лює гаряча рідина системи охолодження двигуна. Пройшов­ши змійовик випарника, зріджений газ з рідкого стану пов­ністю переходить в пароподібний стан і піддається очищенню за допомогою фільтра 14 з повстяними кільцями і сітчас­того фільтра 15.

Очищений газ надходить у редуктор 13, де здійснюєть­ся двоступеневе зниження тиску, близьке до атмосферного. Управління роботою редуктора виконується розрідженням, яке передається в нього по трубці 6 із всмоктувального трубопроводу.

 Крім того, по трубці 10 газ, минаю­чи економайзер,' з редук­тора подається в систему

холостого ходу змішувача. У змішувачі газ з'єднується з
повітрям, створюючи пальну суміш, яка потрапляє в цилінд-­
ри двигуна.                                           '

Газобалонна установка обладнана двома контрольними приладами: дистанційним електричним манометром 16, що доказує тиск газу в першій ступені редуктора, і покажчи­ком рівня зрідженого газу в балоні 17.

При переході з газоподібного палива на бензин не до­пускається, щоб двигун працював на суміші двох палив, бо це призводить до зворотних спалахів, небезпечних у по­жежному відношенні.

Перехід системи живлення .з одного виду палива на ін­ший обов'язково здійснюється при зупиненому двигуні. При цьому перекривають подачу і випрацьовують із системи один вид палива, а потім відкривають подачу другого виду палива і запускають двигун звичайним способом.

Завдання 60.  Пояснити призначення, будову, принцип дії газового автомобільного редуктора.

Автомобілі, як правило, обладнують уніфікованими газовими редукторами (подивіться на Рис.1, Рис.2.) призначені для зниження тику газу, перед подачею його у карбюратор двигуна внутрішнього спалення.

Редуктор об’єднує першу і другу ступені редукування, розвантажувальний пристрій і датчик манометра тиску газу.

Рис.1.  Газовий редуктор МКЗ (газ зріджений).

1, 5 — перша і друга ступені; 2 — розванта­жувальний пристрій; 3 — датчик манометра; 4 — фільтр;

 6 — дозувально - економайзерний  пристрій.

      Сітчастий газовий фільтр 4 установлюють на вході газу в першу ступінь 5 редуктора, де тиск газу знижується до 0,15—0,20 МПа. Тиск газу в першій ступені контролюють дистанційним електричним манометром, який складається з датчика 3 і покажчика в кабіні водія.

У другій ступені редуктора тиск газу знижується від +100 до —250 Па. Всередині порожнини другої ступені розміщений розвантажувальний пристрій .пневматичного типу, який з'єднаний із випускним трубопроводом дви­гуна.

Зусилля конічної пружини пристрою, що діє на мембра­ну другого ступеня редуктора, нейтралізується при ство­ренні в ньому розрідження (0,8—1 кПа). З другого ступе­ня редуктора газ надходить у дозувально-економайзерний пристрій 6, звідки через дозуючі шайби і вихідний патрубок направляється в змішувач. Дозуючі шайби підібрані до кож­ного двигуна, виходячи з отримання максимальної потуж­ності при повних відкритих дросельних заслінках.

Одноступеневий газовий редуктор (рис.2.) монтують на автомобілях, що працюють на стиснутому газі. Редуктор має запобіжний клапан 10, сигналізатор зниження тиску 7 і датчик 1 манометра високого тиску. Зниження тиску від­бувається шляхом одноступеневого розширення газу. Стиснутий газ із балонів підводиться до клапана 13, який являє собою втулку з пазами для проходження газу.

Герметичність пари клапан-сідло забезпечується тефлоновим ущільнювачем клапана. Клапан знаходиться під ді­єю двох пружин — 14, що діє безпосередньо на клапан, і 5,

Рис.1. Одноступеневий газовий редуктор (газ стиснутий).

1 — датчик манометра високого тиску; 2 — натискний диск; 3 — штовхач; 4 — регулювальний гвинт; 5, 14 — пружини; 6 — мембрана; 7' — сигналізатор зни­ження тиску газу; 8 — перехідник; 9 — вихідний штуцер; 10, 13 — запобіжний і редукційний клапани; 11 — сідло; 12, 15 — фільтри; 16 — гайка; А, Б — каме­ри відповідно високого і низького тиску.