Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 15

У пілотних регуляторах непрямої дії підсилювач-регулятор керування розрахований для роботи тільки з даним виконавчим механізмом, який має специфічні межі вихід­ного тиску. Для живлення регуляторів управління викори­стовують енергію газу, що транспортується.

Незважаючи на те, що регулятори тиску прямої дії ма­ють меншу чутливість порівняно з регуляторами непрямої дії, в міському газозабезпеченні їх широко використовують, завдяки надійності в роботі і простоті в експлуатації.

Різні види клапанів дросельних пристроїв регуляторів тиску показані на рис.1.

За технічними характеристиками регулятори тиску по­винні відповідати вимогам

Пропускну здатність регуляторів тиску прямої дії і пі­лотних регуляторів тиску непрямої дії для умов, відмінних від вказаних у заводських характеристиках в об'ємних оди­ницях, приведених до нормальних умов, при тиску газу пе­ред регуляторами більше 9800 Па (1000 мм вод, ст.) визна­чають за формулою:

                                             

де Q- об¢ємна витрата газу через регулювальний клапан при нормальному стані, в метрах кубічних за годину;  F – площа поперечного перерізу прохідного клапану, в см квадратних;   - коефіцієнт, який характеризує втрати тиску і звуження струмини через клапан;  - абсолютний тиск перед регулятором в кг/см квадратний;  - коефіцієнт, який залежить від співвідношення вхідного і вихідного тисків (табличні значення); - густина газу за нормальних умов.

Рис.1. Види клапанів в регуляторах тиску.

а- односідельний жорсткий; б – те саме, м¢який ; порожнистий циліндр з отворами; г – двосідельний, жорсткий; д – те саме, м¢який.

Завдання 42. Поясніть конструкцію, принцип роботи найпростішого регулятора прямої дії.

Регулятор тиску прямої дії — це дросельний пристрій, що приводиться в дію мембраною, яка знаходиться під дією регулювального тиску. Будь-яка зміна тиску газів викликає переміщення мембрани, а разом з нею зміну прохідного пе­рерізу дросельного пристрою, що викликає зменшення або збільшення кількості газу, що протікає через регулятор.

Регулятори поділяють за формою і типом дросельних пристроїв, видом мембран, способом з'єднання мембрани з клапаном і родом навантаження для зрівноваження тис­ку на мембрану. Крім того, регулятори тиску прямої дії роз­різняють за способом передачі імпульсу тиску — витрати на регулятори «до себе» і «після себе».

При підборі регуляторів враховують пропускну макси­мальну і мінімальну кількість газу, відхилення витрат га­зу протягом доби; тиск газу на вході, склад газу, місце установки регулятора. У міському господарстві найширше використовують односідельні регулятори, вони найбільш герметичні, строк експлуатації частин регулятора і на регу­лятор у цілому, особливо на гумові деталі, впливає хіміч­ний склад газу. В основному в регуляторах застосовують бензомасломорозостійку гуму.

Рис.1. Спрощена схема регулятора прямої дії.

1, 4 — патрубки; 2 — клапан; 3 — сідло; 5 — вантаж; б — мембрана;

ний тиск; Р2— робочий тиск

Таким чином, із зміною робочого тиску в регуляторі, змінюється кількість газу, що надходить до споживача. При­нцип дії регулятора тиску прямої дії показано на рис. 1.

Газ з тиском Р\ надходить у вихідний патрубок регуля­тора 4, потім проходить через сідло 3 -клапана 2 і виходить із регулятора через вихідний патрубок 1. Регулятор підтри­мує робочий тиск Р2 постійним в умовах перемінної втрати. При зміні витрати газу змінюється робочий тиск Р%, який діє знизу на мембрану 6. При збільшенні витрати газу тиск рч у перший момент падає, і сила, що діє на мембрану зни­зу, зменшується, в результаті чого під дією ваги 5 мембра­на разом з клапаном 2 зміщується донизу і збільшує про­хід для газу. Тиск Р2 у перший момент трохи збільшиться, і мембрана зміститься догори, прикриваючи прохідний пе­реріз для газу клапаном 2. Зменшення подачі газу через ре­гулятор викликає зниження Р% до попередньої величини.

В результаті регулятор тиску підтримує робочий тиск Р% на заданому рівні, який визначається величиною наван­таження мембрани. Положення мембрани і клапана при ро­боті регулятора визначається рівновагою сил, діючих на них. Вони можуть бути представлені