Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 27

ЗЗП типу ЗЗК (рис.1.) має корпус вентильного типу, в якому розміщено сідло і клапан. Шток і коливальна під­віска, що закріплена до клапана, забезпечують співвісність розміщення сідла і клапана і щільне закриття цього затво­ра. Внутрішній важіль, зв'язаний з штоком клапана, вста­новлений на одній осі із зовнішнім більш довгим важелем. Після підняття цього важеля вручну він фіксується на кур­ковому зчепленні з запобіжним важелем, що відповідає відкритому положенню ЗЗП. Сальникова гайка ущільнює

Рис.1.  Запобіжно-запірний клапан ЗЗК.

1 — корпус; 2 — клапан; 3 — підвіска; 4 — шток клапана; 5, 6, 7 — відповідно внутрішній, піднімальний, запобіжний важелі; 8 — планка; 9, 14 — вантаж; 10 — мембранний прнвод;

11 — проріз; 12 — важіль; 13 — шток; 15 — коромисло; 16 — молоток; 17 — сальникова гайка;

 18 — вентиль байпасу; 19 — сідло; 20 — колонка.

вісь обертання важелів, і до виключає можливість виходу газу з внутрішньої порожнини колонки.

У вимірювально-командній камері зміну тиску приймає мембранний привід. Через шток і шарнір він передає його на коромисло, яке знаходиться в зачепленні з молотком при номінальному тиску газу після регулятора. При зни­женні тиску в контрольній точці мембранний привід під ді­єю ваги переміщується донизу. Правий кінець коромисла піднімається. Порушується зчеплення з піднімальним ва­желем. Клапан під дією маси деталей і тиску газу на ньо­го падає на сідло, перекриваючи потік газу.

При підвищенні тиску клапан закриється аналогічно, як і при зниженні тиску.

Щільність закриття в обох випадках додатково забез­печується силою початкового тиску газу, що діє на площу клапана з тильного боку. Це ускладнює відкривання ЗЗП, особливо при високих тисках. Тому необхідно вирівняти тиск перед і після затвору при допомозі засувок на байпасі.

Завдання 54. Пояснити призначення, конструкцію, принцип дії, параметри настроювання запобіжно – запірного клапана ПКН.

 Крім регуляторів тиску, регуляторні пункти забезпече­ні запобіжними пристроями.

Ці пристрої відносять до напівавтоматичної запобіжної запірної арматури, які монтують перед регулятором тиску і призначені для герметичного відключення подачі газу при зміні тиску за регулятором нижче мінімальної і вище мак­симальної границі роботи обладнання. Зниження тиску газу перед пальником призводить до зменшення швидкості ви­ходу газоповітряної суміші з сопла пальника, при цьому виникає зворотний удар і полум'я проскакує всередину пальника. Підвищення тиску веде до перевищення швидкості виходу газоповітряної суміші з пальника над швидкістю поширення полум'я, що буде відриватися від пальника. Це може призвести до появи в робочому об'ємі вибухонебез­печної суміші.

У даний час в експлуатації знаходяться запірно-запо­біжні пристрої (ЗЗП) типу ЗЗК, ЗКН (ЗКВ), КЗЗН (КЗЗВ) і «ПКК-40М».

Рис.1. Запобіжно-запірний клапан типу ПКН (ПКВ).

1 — штифт важеля; 2 — ніпель; 3 — штифт молотка; 4, 5 — важелі; 7 — мем­брана; 6, 8 — тарілки; 9 — шпилька; 10 — стакан; 11, 12 — пружини; 13 — ко­лонка; 14 — гайка; 15 — коромисло; 16 — молоток.

Запобіжно-запірні пристрої ПКН, ПКВ.Клапани виго­товляють трьох типорозмірів з діаметром умовного прохо­ду 50, 100 і 200 мм. Кожний типорозмір клапана розробле­ний для високого (ПКВ) і низького (ПКН) тиску (рис.1).

Корпус клапана — фланцевий вентильного типу. В ос­новний вбудовано малий перепускний клапан, який слу­жить для вирівнювання тиску до і після клапана перед його відкриванням. При відкриванні клапана шток починає ру­хатися, відкриваючи перепускний клапан. Тиск у порожни­нах корпусу буде вирівнюватися, внаслідок чого відкриєть­ся основний клапан. При закриванні клапана, основний кла­пан сяде на сідло, а під дією вантажу важеля закриється перепускний клапан.

Для настроювання нижньої межі контрольованого тис­ку служить пружина 12, зафіксована на шпильці 9, яка обертанням змінює стиск пружини 12.

Для настроювання верхньої межі контрольованого тис­ку служить регулювальний стакан 10, який змінює стискпружини 11. Імпульс контрольованого тиску подається під мембрану через ніпель 2.