Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 45

Якщо запальник не запалився, то протягом 8—15 с бу­дуть відключені схема запалювання та соленоїдний клапан і загориться лампа «Авария», одночасно відкриваються по­вітряні заслінки і починається вентиляція топки.

Для вимикання автоматики перекривають газ і натис­кують кнопку «Стоп». При цьому гасне лампа «Нормальная работа» і включається «Факела нет». Відкривають трубо­провід безпеки і після вентиляції топки (2—5 хв) відключають живлення БУРС-1 пакетним вимикачем. Відключа­ються електродвигуни вентилятора, димососа, живильного насоса, гаснуть лампи «Факела нет» і «Сеть».

                                                   Список літератури.

  1. Коновалов С.В. Автоматизація і телемеханізація газового господарства. – К.: Урожай, 1996. - 208 с.
  2. Тарасюк В.М. Експлуатація котлів /навчальний посібник для операторів котельні/. – Луцьк.: ЖКГУ, 1997. - 286 с.
  3. Кязимов К.Г. и др. Устройство и эксплуатация газового хозяйства. - М.: Колос, 1997. –400с.
  4. Стаскевич Н.Л. и др. Справочник по  газоснабжению и использованию газа. – Л.: Недра, 1990. – 762 с.

                                                              НЕ  ПИШІТЬ  НИЖЧЕ   ЦІЄЇ   ЛІНІЇ

                                                                             Рецензія.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата рецензування                                                              Підпис

Завдання 80.  Пояснити призначення, будову, принцип роботи телемеханічного комплексу „Ритм-1”.

    Комплекс «Ритм-1» призначений для телемеханізації міських і промислових систем газозабезпечення. Він від­значається економічністю лінійних схем, універсальністю використання, простотою конструкції пристроїв і невеликою вартістю. Крім цього, цей комплекс забезпечує пряму пе­редачу інформації на електронно-обчислювальну машину. Комплекс являє собою телемеханічну систему цикліч­ної дії для розосереджених об'єктів з кодовим вибиранням

           Рис.1. Структурна схема „ Ритм -1”               ®

Підкомплект диспетчерсь­кого пункту (рис.1) склада­ється з інформаційно-телеме­ханічної машини (ИТМ-1 і цифродрукувальної машинки (ЕУМ-23), шістнадцяти пів-комплектів (1—16), розміщених на контролюючих пунктах, які включають блок телемеханіки (БТМ-1), датчики телевимірю­вання і сигналізації, виконавче реле і телефонний апарат.

Машина ИТМ-1 має два лінійних виходи, до кожного з яких можна підключити до восьми КП, при цьому можлива будь-яка конфігурація схем з'єднання ліній зв'язку: кущо­ва, кільцева, деревовидна і ланцюгова.

Кущова схема забезпечує економію найбільш дефіцит­них і дорогих магістральних ліній зв'язку на ділянці від ДП до кінцевої АТС.

При кільцевій схемі обрив лінії зв'язку на будь-якій ді­лянці не викликає відключення відповідних КП.

Деревовидна схема дає можливість підключати до за­гальної лінії два-три кущі, а ланцюгова найраціональніша при лінійному розміщенні об'єктів.

Універсальність застосування забезпечується різнома­нітністю наборів операцій на кожному КП. В основному варіанті на КП здійснюється: телевимірювань — 2, телесиг-налізацій — 2, телеуправлінь — 4, телефонних виходів — 2„ телефонного зв'язку — 1. Всі можливі набори варіантів опе­рацій наведені в табл. 8.