Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 16

рівнянням:

                        

де рі— абсолютний тиск газу до клапана (вхідний); Р2 — абсолютний тиск газу за клапаном (кінцевий); 7  — площа перерізу клапана, ефективна площа мембрани:

                                                                                     

де G — маса вантажу і рухомих частин мембрани; R— сила тертя рухомого механіз­му регулятора і опору дефор­мації мембрани; D— діа­метр активної частини мемб­рани; D\ — діаметр сідла клапана.

Рівновага сил може вста­новлюватися при різному по­ложенні клапана регулятора, а через це при перемінній витраті газу можливе регу­лювання постійності тиску


Завдання 43. Пояснити призначення, конструкцію складових частин регуляторів тиску прямої дії (мембранного приводу, дросельного вузла, виконавчого вузла, імпульсних трубопроводів, пружини).

Рис.1.  Мембранний   привід з   одним (а) і двома дисками (б): 1 - жорсткий; 2 - гофр

Мембранний привід.У регуляторах тиску функцію вуз­ла, що реагує, виконує мембранний привід (рис.1), який перетворює отриману інформацію в перестановочне зусилля і здійснює перестановку зв'язаного з ним плунжера, в резу­льтаті чого змінюється прохідний переріз дросельного вуз­ла. Під перестановочним розуміють зусилля, яке переда­ється мембранним приводом безпосередньо, або через ви-колавчий вузол на дросельний.

Зусилля, що сприймається мембранним приводом, зале­жить від цього тиску і розмірів активної площі мембрани. Ця площа не є постійною, вона змінюється з прогином мем­брани від крайнього нижнього до крайнього верхнього по­ложення.

Основою мембранного приводу є кругла пластина з ела­стичного матеріалу, яка затискується між фланцями мемб­ранної коробки. Жорсткі диски, що обтискують централь­ну частину мембрани, збільшують її перестановочне зусил­ля і зменшують нерівномірність регулювання, покращуючи робочу характеристику мембранного приводу. В даному ви­падку активна площа мембранного приводу дорівнює сумі активної поверхні еластичної частини мембрани і площі жорсткого диску.

Діаметр диска dповинен бути не більше 80 % від діа­метра Dзаробки мембрани.

Дросельний вузол. Одним з основних елементів регуля­тора є дросельний вузол, при проходженні через який тиск знижується, він регулює кількість газу, що проходить улі^-обхідному напрямку.

Розрізняють такі типи дросельних вузлів  (рис.2)

Рис.2. Схеми роботи дросельних вузлів. а – одно сідельного; б – двох сідельного; в – поворотної заслінки.

     заслінкові, в яких зміна пропускної здатності залежить від ступеня відкритого прохідного перерізу трубопроводу при повороті на певний кут заслінки;

односідельні, в яких зміна пропускної здатності досяга­ється переміщенням плунжера вздовж осі сідла;

двосідельні, в яких зміна пропускної здатності досяга­ється переміщенням плунжерів.

Дросельні вузли залежно від їх конструкцій бувають тарілчасті плоскі, тарілчасті з конічною опорною поверх­нею, конусні тощо. У плоскому тарілчастому вузлі (рис. 3) максимально можливий хід плунжера Нмах дорівнює 0,25. Практично хід плунжера приймають рівним 0,25 dс+0,3 dс, а з конічною опорною поверхнею повний хід дорівнює  0,5+ 0,6 d(рис.4).

Рис.3. Плоский тарілчастий дросельний                             Рис.4. Дросельний вузол з конічною

вузол.                                                                                      опорною поверхнею.

1- плунжер; 2- сідло; 3- гумове ущільненя.                         1- плунжер; 2 – сідло.

Виконавчий вузол. Цей вузол перетворює енергію в перестановочне зусилля і керує дросельним вузлом відиовідно до командної інформації. Перестановочне зусилля в регу­ляторах тиску створюється за рахунок дії пружини або тис­ку газу на мембранний привід.

Виконавчий вузол повинен задовольняти вимоги роботи системи регулювання, без затримки передавати сигнал, що надходить від мембранного приводу дросельному вузлу І забезпечувати необхідну швидкість регулювання. Викону­ють його у вигляді важелів, клапанно-золотникових меха­нізмів.