Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 28

Клапан працює в такій послідовності. У відкритому по­ложенні штифт 1 важеля зчеплений з гаком анкерного ва­желя 4.

Нижній кінець молотка 16 упирається у виступ анкерно­го важеля. Штифт 3 молотка з'єднаний з кінцем коромис­ла 15.

Коли контрольований тиск знаходиться в установлених межах, пружина 11 своїм нижнім кінцем через тарілку 8 упирається у виступ кришки мембранної коробки і не діє на мембрану. Мембрана під дією сили тиску знизу займає середнє положення. Гайка 14 штока притиснута до тарілки 8 пружини. Коромисло 15 знаходиться в горизонтальному положенні і з'єднано з штифтом 3 молотка. Коли тиск під мембраною перевищує межу, що встановлена пружиною 11, мембрана з штоком підніметься, стискуючи пружину. Внутрішній кінець коромисла 15 також підніметься, а зов­нішній виходить із зачеплення з штифтом молотка, моло­ток падає на кінець анкерного важеля 4. Важіль 5 виходить із зачеплення з анкером і падає, в результаті чого клапан перекривається. Коли тиск під мембраною стає нижче ме­жі, що встановлена пружиною 12, мембрана з штоком по­чинає опускатися, зовнішній кінець коромисла 15 перемі­щується догори і виходить із зачеплення з штифтом молот­ка. В результаті чого клапан знову перекриється.

Запобіжні клапани високого тиску ЗКВ відрізняються від клапанів низького тиску ЗКН наявністю тарілки 6, яка зменшує ефективну площу мембрани, і відсутністю більшої тарілки мембрани 7.

Діапазон настроювання верхньої межі контрольованого тиску для ПКН становить 2940—58800 Па, для ПКВ — (0,294—5,88)-105 Па, нижньої межі контрольованого тис­ку для ПКН складає 294—2941 Па, для ПКВ 2940—29406 Па.

Завдання 55. Пояснити призначення, конструкцію, принцип дії, параметри настроювання запобіжно – запірного клапана ПКВ.

Крім регуляторів тиску, регуляторні пункти забезпече­ні запобіжними пристроями.

Ці пристрої відносять до напівавтоматичної запобіжної запірної арматури, які монтують перед регулятором тиску і призначені для герметичного відключення подачі газу при зміні тиску за регулятором нижче мінімальної і вище мак­симальної границі роботи обладнання. Зниження тиску газу перед пальником призводить до зменшення швидкості ви­ходу газоповітряної суміші з сопла пальника, при цьому виникає зворотний удар і полум'я проскакує всередину пальника. Підвищення тиску веде до перевищення швидкості виходу газоповітряної суміші з пальника над швидкістю поширення полум'я, що буде відриватися від пальника. Це може призвести до появи в робочому об'ємі вибухонебез­печної суміші.

У даний час в експлуатації знаходяться запірно-запо­біжні пристрої (ЗЗП) типу ЗЗК, ЗКН (ЗКВ), КЗЗН (КЗЗВ) і «ПКК-40М».

Рис.1. Запобіжно-запірний клапан типу ПКН (ПКВ).

1 — штифт важеля; 2 — ніпель; 3 — штифт молотка; 4, 5 — важелі; 7 — мем­брана; 6, 8 — тарілки; 9 — шпилька; 10 — стакан; 11, 12 — пружини; 13 — ко­лонка; 14 — гайка; 15 — коромисло; 16 — молоток.

Запобіжно-запірні пристрої ПКН, ПКВ.Клапани виго­товляють трьох типорозмірів з діаметром умовного прохо­ду 50, 100 і 200 мм. Кожний типорозмір клапана розробле­ний для високого (ПКВ) і низького (ПКН) тиску (рис.1).

Корпус клапана — фланцевий вентильного типу. В ос­новний вбудовано малий перепускний клапан, який слу­жить для вирівнювання тиску до і після клапана перед його відкриванням. При відкриванні клапана шток починає ру­хатися, відкриваючи перепускний клапан. Тиск у порожни­нах корпусу буде вирівнюватися, внаслідок чого відкриєть­ся основний клапан. При закриванні клапана, основний кла­пан сяде на сідло, а під дією вантажу важеля закриється перепускний клапан.

Для настроювання нижньої межі контрольованого тис­ку служить пружина 12, зафіксована на шпильці 9, яка обертанням змінює стиск пружини 12.

Для настроювання верхньої межі контрольованого тис­ку служить регулювальний стакан 10, який змінює стискпружини 11. Імпульс контрольованого тиску подається під мембрану через ніпель 2.

Клапан працює в такій послідовності. У відкритому по­ложенні штифт 1 важеля зчеплений з гаком анкерного ва­желя 4.