Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 13

Крім ручного пристрою блокування, на шляху газу до пальника є два автоматичних.

Блокування доступу газу в пальник 7 (див. рис.1) при обов'язковій роботі запальника 14 забезпечується кла­паном, що має привід від біметалевої пластини 2. Блоку­вання подачі газу в пальник залежно від наявності води через нагрівник виконується клапаном, що має привід через шток від мембрани, розміщеної у водяному вузлі 3. Для забезпечення плавного запалювання пальника при подачі води передбачено кульковий упо­вільнювач запалювання, що працює при витіканні води з надмембранної порож­нини як зворотний клапан. Цей клапан частково перекриває переріз каналу і тим самим уповільнює рух мембрани догори, а відповідно, і швидкість запалювання пальника.

У більшості моделей блок-кран являє собою вузол автоматичного регулювання проходження газу до основного пальника залежно від наявності води. Необхідність такого блокування викликана активністю перегріву і руйнування елементів теплообмінника при відсутності води.

Схема блок крана показана на рис. 3. У водяній ка мері, яка складається з корпусу 1 і кришок 5 розміщена чашкова мембрана 3, через тарілку 6 мембрана

Рис. 2. Положення ручки газового крану при включенні водонагрівника ВПГ-18-1.

1- подача газу на пальник відсутня; 2 – газ надходить на запальник; 3 – кран відкрито повністю.

з'єднана з водяним штоком 7. У кришці камери шток ущільнений фторопластовим сальником 11 і затягнутий штуцером 10.

На вході в водяну камеру встановлено фільтр 12 і ре­гулювальний гвинт 13.

При закритих кранах водорозбору тиск у верхній і ниж­ній частинах камери вирівняно і мембрана займає нижнє положення. При відкриванні крана вода, протікаючи через трубку Вентурі 2, інжектує воду з верхньої частини камери через канал, в якому розміщено кульковий сповільню­вач 4.

Мембрана за рахунок зниження тиску у верхній камері піднімається і через тарілку 6 штовхає догори водяний шток, який в свою чергу діє на самостійний шток 9 газового вузла, відкриваючи клапан 8. Клапан .відкривається повільно за рахунок дії кулькового сповільнювача.

Газ надходить через змішувач основного пальника до сопел; В порожнину газового вузла газ подається через пробковий кран, який повинен бути попередньо відкритий. При припиненні водорозбору мембрана опускається і га­зовий клапан під дією конусної пружини перекриває дос­туп газу до основного пальника.

Органом, що забезпечує перетікання води з підмембранної порожнини у вихідну трубку і зниження в цій порож­нині тиску, є трубка Вентурі (рис.4). Вода перетікає в трубку Вентурі через отвір в її шийці. Потік води в змійо­вик теплообмінника в момент водорозбору, інжектує пере­тікання води з верхньої камери через спеціальну перепуск­ну трубку, обладнану на вході кульковим клапаном спо­вільнювача. Рухома кулька частково перекриває перепуск­ний канал за рахунок чого перетікання сповільнюється і га­зовий клапан відкривається повільно.

Цьому ж сповільненню запалювання основного пальни­ка сприяє і конструкція самого газового клапана, виготов­леного таким чином, що в першій фазі його відкривання газ проходить через невеликий кільцевий зазор між циліндричним пояском клапана і каналом сідла, а потім, при повному відкритті клапана, використовується весь прохід­ний переріз. Застосування трубки Вентурі дає можливість установити пружину на газовому клапані з зусиллям 4 кгс при підйомі клапана на 15 мм. Це забезпечує надійне пе­рекривання подачі газу при відсутності водорозбору.

Останнім часом роз­роблені різні системи комплексної автомати­зації, наприклад систе­ма «Бакір» автоматич­ного контролю і регу­лювання роботи проточ­ного водонагрівника.

Система «Бакір» яв­ляє  собою   автоматич­ний   пристрій,   викона­ний на   пасивних   еле­ментах безпосередньої дії пневмогідроавтоматики, що вико­ристовує енергію самого газу без її перетворення і має ро­бочий хід в межах до 0,2 мм.