Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 23

Для ліквідації різних коливань тиску під мембранним приводом виконавчого вузла встановлений демпферний дросель d1а для неповного скиду тиску на кінці скидного імпульсного трубопроводу — скидний дросель d2.

Перед пуском регулятора необхідно впевнитись, що пру­жина в пілоті ослаблена, після чого відкрити запірний при­стрій перед ним і після нього, а також на імпульсних тру­бопроводах. Необхідний тиск у системі регулювання вста­новлюється по манометру повільним обертанням регулю­вального стакана і стисканням пружини.

Під час роботи регулятора для уникнення різкого підви­щення чи зниження тиску в системі регулювання не можна різко збільшувати або скорочувати споживання газу, оскі­льки для збільшення його стійкої роботи демпферний і ски­дний дроселі мають малий прохідний переріз, що зменшує швидкість проходу сигналу зворотного зв'язку при різких змінах витрат газу.

У процесі роботи регулятора тиск може різко підвищи­тися, якщо розірвалась мембрана пілота. При цьому зусил­ля настройкової пружини перевищуватиме зусилля над плунжером, в результаті чого різко збільшується робочий зазор над сідлом. Потік газу, що різко зростає, надходить під мембранний привід виконавчого вузла, який починає переміщатися догори. З'єднаний з мембранним приводом плунжер, переміщуючись, догори, сприяє підвищенню пото­ку газу в системі регулювання. Підвищення тиску також може бути викликано забрудненням скидного дроселя.

При зменшенні витрат газу споживачем виникає незатухаючий коливальний процес регулювання з великою ам­плітудою («кач»), який впливає на роботу газопальникових пристроїв. Це виникає у тому випадку, коли дросельний ву­зол (плунжер-сідло) виконавчого вузла працює в майже закритому стані, але пропускна здатність його лишається високою. Для усунення «кача» перевіряють хід плунжера в пілоті, який не повинен перевищувати 1,0—1,5 мм; на ім­пульсних трубопроводах до пілота і до надмембранної ка­мери виконавчого вузла ставлять дроселі з діаметром отво­рів 1,5 мм; зменшують діаметри демпферного і скидного дроселей, добиваючись великої різниці тиску під і над мем­бранним приводом виконавчого вузла, в окремих випадках можна замінити пружину пілота КН на більш жорстку пру­жину пілота КВ, або у виконавчому вузлі поставити сідло меншого діаметра.

При проведенні профілактичного ремонту, при заміні спрацьованих деталей рекомендується такий порядок ро­боти:

1.  Зняти кришку корпусу, вийняти фільтр і очистити йо­
го від бруду, промити у гасі (керосині).

2.Вийняти плунжер, перевірити стан ущільнювальної гуми, яка повинна бути чистою.
 Якщо гума не відповідає ви могам герметичності, замінити її. Оглянути кромку сідла. На ньому не повинно бути глибоких подряпин. Дефекти лік­відують шліфуванням кромки дрібною шкуркою.

3. Вийняти шток і протерти його ганчіркою, що змочена в уайт-спіриті, або гасі (керосині), а також прочистити вну­трішню поверхню колонки. Шток змастити тонким шаром технічного вазеліну, встановити в колонку.

4. Надіти на шток плунжер, натиснути на нього і впев­нитися, що гумове ущільнення щільно і без перекосів при­ладнано до сідла.

Завдання 51. Поясніть призначення, конструкцію, принцип дії пілотного регулятора тиску газу прямої дії РДБК-1 (РДБК-1П).

Регулятор РДБК-1— це модерннізована модифікація ре­гуляторів тиску РДУК-2. ВК-1 призначений для редукції природних, штучних, зріджених газів.Регулятори випускають модифікацій: РДБК-1 з вихідним тиском 0,6 кгс/см і РДБК-1 П  з вихідним тиском від 0,3 до 6,0 кгс/см2.

Регулятор РДБК-1 (рис.1) складається з трьох вузлів: виконавчого, командного (пілота) і стабілізатора, який по­дає газ (на пілот) з вхідним тиском до 0,3—0,5 кгс/см2. Ре­гулятор РДБК-1П (рис.2) має два вузли: виконавчий і командний (пілот).

Виконавчі вузли обох регуляторів за конструкцією од­накові (рис.3). Вони мають фланцевий корпус вентильно­го типу. Сідло у регулятора Ду 100 мм — змінне, діамет­ром 50 або 70 мм, а у регуляторів Ду 25 і 50 мм — постій­ні, діаметром 21 і 35 мм. Корпус перекритий кришкою, до якої кріпиться фільтр для очищення газу, що надходить через штуцер до стабілізатора (РДБК-1) або пілота (РДБК1 П).