Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 9

Принцип роботи клапана-відсікача такий. Порожнина А заповнена залишковим газом, за допомогою верхнього штуцера порожнина А відокремлена від порожнини Ь, ос­кільки клапан щільно прилягає до сідла. Порожнина Б також заповнена залишковим газом. Мала мембрана 13 під дією диска 26 займає крайнє нижнє положення.

У порожнині В тиск завжди :атмосферний, оскільки че­рез отвір 27 порожнина зв'язана з атмосферою. У порож­нині Г також не буде надлишкового тиску, тому що газ до неї може надходити по імпульсній лінії з порожнини А. У той же час порожнина в неробочому стані клапана-від­сікача постійно зв'язана по лінії скидання з датчиком по­гасання полум'я. Перед пуском котла відкривають крав перед апаратом, порожнина Б заповнюється газом, а в інших порожнинах газ відсутній. Далі запалюють папірець., відкривають лючок, підносять полум'я до запальника і на­тискають пускову кнопку, після чого на запальнику заго­ряється газ.

Пускову кнопку утримують біля хвилини, щоб клапан-відсікач опинився в робочому стані. Натиснення пускової кнопки призводить до того, що тиск передається пластині 23 і мембрані 28, потім через шток малої мембрани клапа­ну основного проходу.

Внаслідок переміщення клапана догори, порожнина А заповнюється газом, який далі з клапана-відсікача направ­ляється до крана і зупиняється. Після заповнення порож­нини А газ починає надходити через штуцер 1 на запальник, де і запалюється.

Одночасно газ по імпульсній трубці 34 через дросель 32 направляється в порожнину Г, звідки через штуцер нижньої кришки надходить до відкритого клапана датчика по­гасання полум'я і виходить через нього. В цей час порож­нина Б заповнена газом, мала мембрана знаходиться в піднятому стані, а порожнина В, як і раніше знаходиться без надлишкового тиску. Об'єм порожнини залишається майже без змін, обидві її мембрани синхронно пересуваються догори під дією пускової кнопки. При цьому порож­нина Г збільшується в об'ємі за рахунок переміщення ве­ликої мембрани догори. В порожнину Г газ по імпульсній трубці надходить з порожнини А і виходить по лінії скиду датчика погасання полум'я. Через хвилину після розпалювання біметалева пластина датчика загасання полум'я про­грівається, її вільний кінець притисне кульку і перекриє лінію скиду. Це призведе до герметизації порожнини, внас­лідок чого в ній підніметься надлишковий тиск за рахунок повільного проникнення газу через дросель 32 і трубку 34 з порожнини А. При збільшенні тиску в порожнині Г від­буваються такі зміни. В порожнині А виникне надлишковий тиск і клапан буде знаходиться в піднятому стані. У по­рожнині Б мала мембрана займе верхнє положення під ді­єю штока великої мембрани. У порожнині В обидві мем­брани займуть максимальне верхнє положення, а в самій порожнині буде атмосферний тиск. Порожнина Г буде за­повнена надлишковим тиском газу, який надходить туди з порожнини А через дросель 32. Після цього можна відпус­тити пускову кнопку і перевести ручку крана у відкрите положення, що призведе до подачі газу на основний паль­ник, який загоряється від запальника. При спрацюванні будь-якого з датчиків у порожнині Г тиск знижується, що зумовлює опускання клапана на сідло і доступ газу в по­рожнину припиняється.

Зниження тиску в порожнині Г пояснюється тим, що діа­метр дроселя 32, менший за діаметр отвору, через, які ски­дається газ у датчиках.

До клапана-відсікача підключені два практично однакові датчики:

тяги і по­гасання полум'я. Конструкція датчика тяги наведена на рис. 3. ¯

У середині металевого кожуха 3 установлена біметалева пластина, яка зліва закріплена за допомогою гвинта, а праворуч дотикається за допомогою стальної кульки 6, яка є клапаном датчика.

Рис.3. Датчик тяги. 1-пружина; 2-гвинт і гайка; 3-кожух; 4-заглушка; 5-кулька клапану; 6-біметалева пластина;7-скидні отвори;8-насадок;9-приварена гайка; 10-гайка; 11-корпус

У неробочому (холодному) стані біметалева пластина утримує кульку в притиснутому до сідла положенні. Куль­ка легко може переміщатися всередині бронзового стаканчика 8.