Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 29

Нижній кінець молотка 16 упирається у виступ анкерно­го важеля. Штифт 3 молотка з'єднаний з кінцем коромис­ла 15.

Коли контрольований тиск знаходиться в установлених межах, пружина 11 своїм нижнім кінцем через тарілку 8 упирається у виступ кришки мембранної коробки і не діє на мембрану. Мембрана під дією сили тиску знизу займає середнє положення. Гайка 14 штока притиснута до тарілки 8 пружини. Коромисло 15 знаходиться в горизонтальному положенні і з'єднано з штифтом 3 молотка. Коли тиск під мембраною перевищує межу, що встановлена пружиною 11, мембрана з штоком підніметься, стискуючи пружину. Внутрішній кінець коромисла 15 також підніметься, а зов­нішній виходить із зачеплення з штифтом молотка, моло­ток падає на кінець анкерного важеля 4. Важіль 5 виходить із зачеплення з анкером і падає, в результаті чого клапан перекривається. Коли тиск під мембраною стає нижче ме­жі, що встановлена пружиною 12, мембрана з штоком по­чинає опускатися, зовнішній кінець коромисла 15 перемі­щується догори і виходить із зачеплення з штифтом молот­ка. В результаті чого клапан знову перекриється.

Запобіжні клапани високого тиску ЗКВ відрізняються від клапанів низького тиску ЗКН наявністю тарілки 6, яка зменшує ефективну площу мембрани, і відсутністю більшої тарілки мембрани 7.

Діапазон настроювання верхньої межі контрольованого тиску для ПКН становить 2940—58800 Па, для ПКВ — (0,294—5,88)-105 Па, нижньої межі контрольованого тис­ку для ПКН складає 294—2941 Па, для ПКВ 2940—29406 Па.

Завдання 56. Пояснити призначення, конструкцію, принцип дії запобіжно – запірного клапану КЗЗ.

Крім регуляторів тиску, регуляторні пункти забезпече­ні запобіжними пристроями.

Ці пристрої відносять до напівавтоматичної запобіжної запірної арматури, які монтують перед регулятором тиску і призначені для герметичного відключення подачі газу при зміні тиску за регулятором нижче мінімальної і вище мак­симальної границі роботи обладнання. Зниження тиску газу перед пальником призводить до зменшення швидкості ви­ходу газоповітряної суміші з сопла пальника, при цьому виникає зворотний удар і полум'я проскакує всередину пальника. Підвищення тиску веде до перевищення швидкості виходу газоповітряної суміші з пальника над швидкістю поширення полум'я, що буде відриватися від пальника. Це може призвести до появи в робочому об'ємі вибухонебез­печної суміші.

У даний час в експлуатації знаходяться запірно-запо­біжні пристрої (ЗЗП) типу ЗЗК, ЗКН (ЗКВ), КЗЗН (КЗЗВ) і «ПКК-40М».

Клапани КЗЗ, виготовляють з умовним проходом DУ 50 і 100 мм низького і високого конт­рольованого тиску.

Клапан (рис.1.) має чавунний фланцевий корпус 1, всередині якого знаходиться сідло, яке перекривається кла­паном 2 з гумовим ущільненням. Клапан 2 закріплений на осі 3, яка розміщена в корпусі 1. На осі 3 встановлейо пру­жини 4,5, один кінець яких упирається в корпус 1, другий — у клапан 2. На кінці осі 3, що виходить назовні, жорстко закріплено важіль 6, який упирається у важіль 7.

На корпусі встановлено механізм контролю 15, який має мембрану 16, шток 10 і жорстко закріплений на штоку 10

Рис.1.  Запобіжио-запірний клапан КЗЗ.

1 — корпус; 2 — клапан; 3 — вісь; 4, 5, 13, 14 — пружини; 6, 7 — важелі; 8 — упор; 9 — наконечник; 10 — шток; 11, 12 — втулки; 15 — механізм контролю; 16 — мембрана

наконечник 9. Наконечник 9 виходить у зачеплення з упо­ром 8 важеля 7 і не дає йому повернутися. Мембрана зрів­новажується контрольованим тиском і пружинами 13, 14, зусилля яких регулюються втулками 11, 12.

Клапан працює так: контрольований тиск подається в підмембранну порожнину механізму контролю 15, обумов­люючи положення наконечника 9 в середньому положенні. При підвищенні або зниженні тиску в підмембранній порож­нині більше межі настроювання наконечник 9 переміщу­ється у той. чи інший бік, і упор 8, встановлений на важелі 7, виходить із зачеплення з наконечником 9, звільняючи важелі 7, 6, що дає можливість осі 3 повернутися.

Зусилля від дії пружини 4, 5 передаються клапану 2 і клапан 2 закриває прохід газу.