Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 14

Система скомпонована в один блок, основою якого є клапан-відсікач. Такий клапан припиняє або відкриває дос­туп газу до основного і запального пальника відповідно до імпульсів, що надходять від датчиків. Система «Бакір» мо­же контролювати наявність води, полум'я запальника, не­обхідної тяги, перегріву води.

При одному з перерахованих порушень клапан-відсікач автоматично припиняє доступ газу до пальників.

Рис.3. Схема блок – крану водонагрівника.

1 – корпус; 2 – трубка Вентурі; 3 – мембрана; 4 – кульковий сповільнювач; 5 – кришка; 6 – тарілка; 7 – шток; 8 – клапан; 9 – шток газового вузла; 10 – штуцер; 11 – сальник; 12 – фільтр; 13 – регулюючий гвинт.

Рис.4. Вузол трубки Вентурі.

                                                1 – трубка Вен турі;

    2 – заглушка; 3 – регулювальний гвинт; 4 – кришка водяного вузла; 5 сповільнювач;  6 – мембрана;

7 – корпус водяного вузла.

Завдання 41. Пояснити призначення, класифікацію регуляторів тиску газу за принципом дії, конструкцією. Пропускна здатність регулятора тиску прямої дії.

Регулятори тиску газу є важливими приладами міських газорозподільних мереж. Від їх роботи залежить безпере­бійна подача газу до об'єктів газоспоживання.

Тиск газу регулюють за допомогою регуляторів, підтри­муючих робочий тиск на заданому рівні при перемінній ви­траті газу.

У системі міського газозабезпечення регулятори тиску встановлюють на газорозподільних і газгольдерних станці­ях, міських газорегуляторних пунктах (ГРП), газорозподі­льних установках (ГРУ), що забезпечують газопостачання усіх міських споживачів газу від великих промислових під­приємств до газифікованої квартири.

Крім того, регулятори тиску застосовують безпосередньо у різних газових приладах і установках для забезпечення нормальної роботи газопальникових пристроїв і приладів автоматики.

Залежно від призначення, місця установки, пропускної здатності, початкового і кінцевого тиску регулятори мають різні конструктивні особливості.

Регулятори поділяють: за принципом — прямої і непря­мої дії; за конструкцією дросельного органу — з одно- або двосідельними клапанами або заслінкою, також з тверди­ми або м'якими клапанами; за конструкцією імпульсних елементів — мембранні, сильфонні або поршневі; за конст­рукцією керуючих елементів — грузикові, пружинні, пнев­матичні, гідравлічні; за величиною регульованого тиску — з високого 6 ктс/см2 (5,9-105 Па) і виїде на високе 3—6 кгс/см2 або на середнє з 0,05 до 3 кгс/см2 чи низьке до 0,05 кгс/см2 (4900 Па).

В регуляторах тиску прямої дії чутливий елемент, що сприймає вимірювальний імпульс, безпосередньо переміщує регулювальний орган. Чутливий елемент, що виконує одно­часно функції приводного органу, за конструктивним вико­нанням буває мембранний і поршневий. Регулятори прямої дії з статичною характеристикою мають нерівномірність, що досягає 15—25 %.

Важливі позитивні якості регуляторів прямої дії — про­стота конструкції і широкий діапазон регулювання за ви­тратою, що дає можливість зменшити число типорозмірів клапанів.

У результаті прямої дії сприймальний вимірювальний імпульс посилюється і перетворюється в командний, який подається на привід виконавчого механізму.

Регулятори тиску непрямої дії поділяють на приладові і пілотні. Приладові регулятори складаються з виконавчо­го механізму, функцію якого частіше виконують регулюва­льні клапани або заслінки, і командні прилади. Командні прилади залежно від типу систем можуть мати пневматич­ний, гідравлічний або електричний вихід з стандартними межами виміру тиску, сили струму або напруги.

Наприклад, пневматичні системи мають стандартні ко­мандні виходи тиску від 0 до 1,1 кгс/см2.

Подібна уніфікація командних виходів і широка номен­клатура командних приладів і виконавчих механізмів дає можливість виготовляти системи автоматичного регулюван­ня з різними параметрами. Для живлення підсилювачів ви­користовують або побічне пневматичне, гідравлічне або еле­ктричне джерело енергії, або енергію газу, що транспорту­ється.