Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 3

Рис.1. Принципова схема дифманометра ДК.

1 - шкала; 2 - вантаж; 3 - стрілка; 4 - опо­ра; 5, 7 - лекала;

6 - Перегородка; 8 - гнучкі трубки; 9 - порожнисте кільце;

 10 - стрілочна система важелів.

перегородку, зрівноважується грузилом 2. Кільце кінематично-з вязане зі стрілкою 3,

переміщення якої пропорційно перепаду тиску.

Завдання 31. Пояснити призначення, конструкцію, принцип дії дифманометра             двотрубного типу ДТ.

Диференціальні дво­трубні манометри типу ДТ призначені для вимірю­вання витрат неагресивних газів,

рідин і парів шляхом визначення перепадів тиску на вимірювальній діафрагмі або другому звужувальному пристрої. Прилади можна використовувати для вимірюван­ня рівня і тиску цих же середовищ.

Загальний вигляд манометра наведено на рис. 1. На корпусі закріплені верхня 4 та нижня і колодки, які з'єдна­ні між собою скляними трубками 3. Тиск перед діафраг­мою підводиться до плюсового робочого вентиля 9, а тиск і після діафрагми — до мінусового робочого вентиля. На верх­ній колонці розміщено продувальні б та зрівноважувальні8 вентилі і колонка для манометра.

Промисловість випускає дифма­нометри двох модифікацій: ДТ-5 і ДТ-50. Дифманометри з водяним за­повненням ДТ-50 призначені для ви­мірювання різниці тиску газів від 0 до 250 кгс/м2 (2500 Па). Дифманометри ДТ-50 з ртутним заповненням призна­чені для вимірювання різниці тиску, рідин і парів до 700 мм рт. ст. Похибка показань дифманометрів не більше ±2 мм.

При вимірюванні витрат газу, щоб у прилад не потрап­ляв конденсат, його встановлюють вище діафрагми.

Перед заповненням робочою рідиною прилад промива­ють розчином такого складу: 50—60 г соди і 10 - 50 г мила на 1 л перевареної води підігрітої до 60 - 70. °С. Перед вклю­ченням приладу шкалу встановлюють на нуль і відкрива­ють зрівноважувальний вентиль. Після чого повільно від­кривають один з робочих вентилів, потім відкривають дру­гий робочий вентиль і закривають зрівноважувальний.

Під час експлуатації періодично перевіряють нуль шка­ли при закритих робочих і відкритому зрівноважувальному вентилях.

 


Рис.1.   Зовнішній вигляд дифманометра ДТ-50.

1 – нижня колодка; 2 – шкала; 3 – склянні трубки; 4 – верхня колодка; 5, 10 – штуцери; 6 – вентиль мінусовий; 7 – манометр; 8 – вентиль зрівноважу вальний; 9 – вентиль плюсовий; 11 – трубки.

Завдання 32.  Пояснити призначення, конструкцію, принцип дії мікроманометра типу ММН.


Широко застосовують мікроманометри типу ММН (рис.1). На стальній плиті 14 встановлено стальну циліндрич­ну посудину — чашку 13, дно якої з'єднано гумовою труб­кою 2 зі скляною вимірювальною трубкою 10, закріпленою разом з шкалою 8 на кронштейні 9.

Рис.1. Мікроманометр типу ММН.

1 - гвинти для установки плити по рівню; 2 - гумова трубка; 3-4 - штуцери;

 5 – коректувальний гвинт; б - триходовий кран; 7 - гумова трубка; 8 - шкала;

9 - кронштейн; 10 - скляна вимірювальна трубка; 11 - стояк; 12 - рівень;

13 - циліндрична посудина; 14 – плита; 15 – поршень.

Кронштейн має шарнірне з'єднання і може встановлю­ватися у різних похилих положеннях: 0,2, 0,3, 0,4, 0,6, 0,8.

Вільний кінець скляної трубки з'єднаний гумовою труб­кою 7 з триходовим краном 6, необхідним для перевірки правильної установки нульової точки приладу і включення його в роботу. Металева посудина з робочою рідиною має зверху коригувальний гвинт 5, обертанням якого можна пе­реміщати по вертикалі поршень 15, розміщений всередині посудини. Таким чином, піднімають рівень робочої рідини в посудині і видавлюють її у вимірювальну трубку або опус­кають. Рівень рідини встановлюють на нульовій позначці по шкалі вимірювальної трубки. Штуцера 3 і 4 застосову­ють для приладу з вимірюваним середовищем і атмосфер­ним повітрям.

Мікроманометр ММН є переносним приладом і збері­гається в спеціальному футлярі.

Для різних кутів нахилу трубки на приладі вказані кое­фіцієнти К, які необхідно множити на величину стовпа рі­дини.

Надлишковий тиск визначають за формулами: