Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 31

При підвищенні тиску більш встановленої норми мем­брана, долаючи зусилля пружини, піднімає клапан і від­криває вхідний отвір для випуску газу в атмосферу. Після зниження тиску газу до встановленої норми, мембрана по­вертається в початкове положення і клапан закривається.

Клапан монтують тільки у вертикальному положенні.

Завдання 59. Поясніть конструкцію, принцип дії системи живлення вантажного автомобіля, що працює на зрідженому газі.

Горючі гази використовують як паливо для карбюраторних і дизельних двигунів.

Робота карбюраторного двигуна на газовому паливі не лає принципових відмінностей від роботи двигуна на бензині, але вид палива впливає на техніко-економічні та санітарно-гігієнічні показники двигуна.

Використання газу має ряд переваг. При роботі двигу­на на газі відбувається більш досконале сумішоутворення. ) Отримаиа однорідна горюча суміш, згоряючи в циліндрах

двигуна, дає можливість повніше використати теплоту па­лива і отримати мінімальну кількість токсичних продуктів згоряння.

Застосування газу виключає можливість конденсації па­рів палива на стінках циліндрів і змивання масляної плів­ки, в результаті чого збільшується період служби двигуна і зростає пробіг автомобіля до зміни масла у двигуні.

До недоліків відносять зниження швидкості горіння і меншу питому теплоту згоряння горючої суміші. В резуль­таті чого потужність двигуна зменшується на 7—12 %.

Переобладнання карбюраторних двигунів на живлення зрідженим або стиснутим газом здійснюють двома способа­ми. Перший спосі б полягає в створенні газової модифіка­ції стандартного карбюраторного двигуна шляхом облад­нання його газобалонною установкою. У цьому разі збері­гається можливість роботи двигуна і на бензині, і на газі.

Другий спосіб — це створення з карбюраторного двигу­на спеціального газового, який розвиває повну потужність тільки на газоподібному паливі. Такий двигун має кращі потужності та економічні показники, завдяки підвищенню ступеня стиску і установки газового змішувача.

БУДОВА ГАЗОБАЛОННОЇ УСТАНОВКИ

Залежно від виду палива газобалонні установки поді­ляють на три типи: для зрідженого природного газу, рідкого метану та зрідженого пропан-бутанового газу. Газобалон­на установка складається із балонів для зберігання і транс­портування газу, дозувального, випарного або підігріваль­ного пристроїв, газового редуктора, змішувача, трубопровода і контрольних приладів.

Стиснутий природний газ має високий тиск (до 20 МПа), тому його зберігають у товстостінних ємкостях. Зріджений пропан-бутановнй газ має максимальний робочий тиск 1,6 МПа і для його зберігання, транспортування на автомо­білях використовують балони з товщиною стінок 3—6 мм та місткістю 300 л.

Зріджений газ в автомобілях (рис. 1) зберігається в балоні 20. Газовий балон, крім контрольно-запобіжної і наповнювальної арматури, обладнаний двома вентилями, які дають можливість здійснювати живлення двигуна га­зом. Система живлення забезпечує нормальну роботу дви­гуна за умови подачі до редуктора пароподібного газу. Зріджений газ у системі живлення випаровується за рахунок тепловиділення з системи охолодження двигуна.

При пуску двигуна незначний перепад температур між

Рис.1. Схема системи живлення вантажного автомобіля, що працює на зрідженому газі.

1 — підставка; 2 — фільтр; 3 — паливний насос; 4 — карбюратор; 5 — змішувач; 6 — трубка, Ідо з'єднує редуктор із всмоктувальним трубопроводом; 7, 9 — шлан­ги для підведення і відведення рідини із системи охолодження у випарник; 8 — випарник; 10 — трубка для відведення газу в систему холостого ходу; 11 — шланг основної подачі газу; 12 — економайзер; 13 — редуктор; 14, 15 — фільт­ри;

16 — манометри; 17 — рівнемір; 18 — магістральний вентиль; 19 — паливний бак; 20 — газовий балон;

 21, 22 — вентилі парової і рідкої фази газу.

теплоносієм і газом не забезпечує випаровування газу. У цьому разі живлення двигуна здійснюється паровою фазою через вентиль 21. Після прогріву двигуна його живлення виконується рідкою фазою газу через вентиль 22. Це дає можливість уникнути кипіння рідини і зниження тиску в газовому балоні, а також зберегти стабільність показни­ків газу, оскільки в рідкій фазі всі компоненти добре змі­шані і хімічний склад палива практично не змінюється при випорожнюванні балона.