Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 48

В інформаційно-телемеханічній машині УТМ-1 аварійні сигнали відтворюються миготливим світлом ламп, що суп­роводжується звуковим сигналом. Кожна лампа має кноп­ку, при натисканні якої сигнал відключається, а лампи переходять у спокійний режим горіння. Сигнал аварії зні­мається після її усунення.

Інформація при аварії зберігається в пам'яті машини.

Телевимірювання. Для вимірювання низьких тисків і витрат, а також середніх і високих тисків у комплексі «Ритм-1» використовують датчики ДМ і МЕД. Контрольо­ваний параметр перетворюється в пропорційну зміну, пере­мінної напруги на виході датчиків. При цьому датчики ре­гулюються так, що при зміні параметра від нуля до верх­ньої межі напруга на виході змінюється від 10 до 510 мВ.

Сигнал датчика перетворюється в двоїчний код. Пере­творення здійснюється автоматичним комплексатором од­ночасно з передачею сигналу в лінію зв'язку. В комплексаторі сигнал датчика зрівноважується сумою набірних нап­руг, які мають амплітуди напруги, пропорційні абсолютним значенням зсуву фази напруги на 180°. Набірні напруги мають шість значень з амплітудами 320, 160, 80, 40, 20,. 10 мВ.

В шформаційно-телемеханічній машині відбувається перетворення коду телевимірюваної величини в її десяткове значення і відтворення цієї величини у вигляді трирозрядного десяткового числа. Обидва телевимірювання можуть відтворюватися візуально на трьох світлових проекційних табло. При цьому табло служить для вказуваання розмірності контрольованої величини. Візуальне телевимірювання здій­снюється за викликом поворотом ключа телевимірювання. У верхньому положенні викликається ТВ-1, у нижньому ТВ-2. Комплекс «Ритм-1» розрахований для телевимірю­вання трьох основних параметрів з чотирма розмірностями: тиску (мм вод. ст.), витрати (м3/год) і температури (°С). Відтворювані величини можуть бути кратні одиницям, де­сяткам, сотням, а також мати верхні межі кратні 1; 1,6; 2,5; 4; 6. Таким чином, можливі 60 варіантів вимірювань для однієї точки.

Телеуправління. Телеуправління здійснюється посилан­ням чотирьох командних сигналів, в яких номера об'єктів управління кодуються з використанням тимчасової імпульс­ної ознаки. Командний сигнал збуджується поворотом клю­чів у верхнє або нижнє положеня при вимкненні загальної кнопки. Виконання командного сигналу викликає посилан­ня сигналу, при цьому загоряється одна з чотирьох ламп на пульті керування. Сигнал виконання формується контакта­ми виконавчих реле на КП. Однопозиційні команди теле­управління можуть використовуватися на ГРП для відклю­чення запобіжних клапанів.

Телефонний зв'язок. Телефонний виклик на контролю­ючий пункт здійснюється посиланням спеціального команд­ного сигналу. У відповідь КП передається сигнал, при цьо­му вмикається лампа виконання. Поворотом ключа в ниж­нє положення до лінії зв'язку підключається телефонний блок машини з мікротелефонною трубкою. Це ,фіксується вмиканнями лампи. Виклик з КП здійснюється посиланням самостійного повідомлення сигналу без відповідного ко­мандного сигналу, який включає миготливу лампу на пуль­ті машини і дзвінок. Сигнал виклику продовжується приб­лизно 4с.

Допоміжні операції. Пошкодження лінії зв'язку викли­кає захисну відмову. При її виникненні включається відпо­відна біла сигнальна лампа, яка вказує адресу КП, при роботі з яким виникло порушення. При усуненні порушення сигнал відмови знімається автоматично.

У телемеханічному комплексі «Ритм-1» для відрахунку часу встановлено годинниковий механізм, який утворює че­рез кожні 60 с тактовий електричний імпульс. Для контролю інтервалу часу між циклами на лицьову панель пульта винесена стрілка, яка виконує один круг за 3 хв. Крім авто­номного режиму роботи годинниковий механізм може вико­ристовуватися як датчик імпульсів для інших інформацій­но-телемеханічних машин на диспетчерському пункті син­хронізації роботи всіх комплексів.