Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 21

глушка; 5 — гайка; 6 — натискна шайба; 7 — пружина; 8 — шток; 9 — опорне

кільце; 10 — прокладка; 11 — накидна гайка; 12 — плунжер; 13 — хрестовина;

14 — пробка; 15 — сідло; 16 — шток-. 17 — колінчастий важіль; 18 — імпульсний

трубопровід; б — командний вузол (пілот); 19 — регулювальний стакан, 20,

25 — пружини; 21 — сідло; 22 — корпус:'23 — плунжер; 24, 27 — штуцери;

26 — криш­ка; в — дросельна камера; 28 — дросель; 29 — імпульс скиду;

ЗО — заглушка. вкручено сідло. Сідло — змінне, внутрішній діаметр його визначає пропускну здатність регулятора;

командний (пілот) (рис. 1, б), складається з корпусу і кришки, між якими затиснений мембранний привід. У ниж­ню частину корпусу вкручений штуцер, який служить для підведення газу високого тиску. В середині штуцера вста­новлено сідло, до якого пружиною притиснутий плунжер. У кришці корпусу знаходиться регулювальна пружина, яка закрита регулювальним стаканом. Обертанням регулюваль­ного стакана регулятор регулюють на необхідний тиск;

дросельна камера (рис. 1, в) з голчастим дроселем дає можливість змінювати кількість скидного газу.

Нижній торець пружини обпирається на опору, жорст­ко встановлену в горловині верхньої частини корпусу (рис. 1, а). Шток зв'язує мембранний привід з нижньою шай­бою, фіксованою на верхньому торці пружини. Попередньо стиснута пружина утримує мембранний привід у верхньому положенні, при якому дросельний вузол закритий. Відкри­вання дросельного вузла можливе тільки при створенні в підмембранній камері надлишкового тиску, викликаючи до­датковий стиск пружини і переміщення мембранного при­воду униз. Цей тиск створюється пілотом. Підвищення тис­ку в надмембранній камері призводить до збільшення вихідного тиску. Газ до пілота подають від газопроводу вхід­ного тиску по імпульсному трубопроводу. Підмембранна камера пілота через дросель з'єднана з надмембранною ка­мерою виконавчого вузла. При обертанні регулювального стакана за годинниковою стрілкою пружина відтискає мем­бранний привід пілота донизу, що викликає відкриття дро­сельного вузла і збільшення тиску під мембранним приво­дом пілота і над мембранним приводом виконавчого вузла. Тому пілот і надмембранну камеру виконавчого вузла мож­на розглядати як окрему систему автоматичного регулюван­ня, в якому регулятор — пілот — забезпечує стабільний тиск. Незначний скид газу в газопровід вихідного тиску за­безпечує умови роботи пілота.

При збільшенні витрат газу тиск за його регулятором, а відповідно і під мембранним приводом виконавчого вуз­ла знижується. Мембранний привід під дією тиску газу зве­рху опускається і через колінчастий важіль відтягує плун­жер від сідла. Збільшення прохідного перерізу дросельного вузла забезпечує збільшення потоку газу. При зменшенні витрат газу тиск під мембранним приводом збільшується. Рух мембранного приводу, колінчастого важеля і плунже­ра направлено в протилежному напрямку, зменшуючи про­хідний переріз дросельного вузла і відповідно потік газу через  нього.

 При цьому надлишок газу над мембранним при­водом скидається через дросель у газопровід вихідного ти­ску.

При експлуатації регулятора можуть виникнути такі не­поладки:

1.  Різке підвищення вихідного тиску через поломку пружини
 у виконавчому вузлі та в пілоті під плунжером,

2.  Зниження вихідного тиску через забруднення дросельного
 вузла в пілоті або виконавчому вузлі.

3.  Поломка регулювальної пружини в пілоті і забруднення
 дроселя, що не дає збільшити вихідний тиск при вкру­чуванні
 регулювального стакана.

4.  Швидке зниження вихідного тиску при розриві мемб­рани
 виконавчого вузла.

5.  Швидке підвищення вихідного тиску при розриві мем­брани
 в пілоті.

6.  Підвищення вихідного тиску при відсутності витрат
газу через нещільне закриття дросельного вузла пілота і
виконавчого вузла.

7.  Коливання вихідного тиску при малій витраті газу, а
також при накопиченні вологи в газопроводі або в імпульсному
 трубопроводі.

Завдання 50. Пояснити призначення, конструкцію, принцип дії пілотного регулятора тиску прямої дії РДУК-2. Особливості профілактичного обслуговування.