Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 4

Мікроманометрами вимірюють тиск до 200 мм вод. ст.

Для включення в роботу мікроманометра гвинтами 1 виставляють рівень 13, а потім перевіряють установку ну­льової точки. Різновидом мікроманометра є прилад для ви­мірювання розрідження — тягомір з похилою трубкою (рис. 2).

До скляного блоку 3 припаюють вимірювальну трубку 7 під певним кутом нахилу і закріплюють у металевій ко­робці 6. Спирт заливають через отвір 2. Уздовж вимірюва­льної трубки на колодці установлена шкала 4, проградуйо­вана в одиницях тиску.

Рис.2. Тягомір з нахиленою трубкою.

1 – трубка; 2 – отвір; 3 – скляний балон; 4 – шкала; 5 – рівень; 6- корпус; 7 – вимірювальна трубка; 8 – кінець трубки.

    Шкалу можна зміщати вздовж трубки на невелику довжину і коригувати уста­новку нульової позначки шкали по рівню рідини. Зверху на колодці вста­новлено рівень 5 для конт­ролю положення приладу при установці рівня ріди­ни на нуль і під час вимі­рювання розрідження.

Вільний кінець вимі­рювальної трубки 1 ли­шають відкритим, а кі­нець 8 за допомогою гу­мового шлангу з'єднують з вимірюваним середови­щем. При зворотному під­ключенні тягомір можна використати для вимірю­вання невеликих надлиш­кових тисків.

Завдання 33. Пояснити призначення, конструкцію, принцип дії U – манометрів.

Рідинні манометри використовують для вимірювання надлишкових тисків в межах до 2 «гс/см2, при цьому для вимірювання від 0,1 до 2 кгс/см2 манометри наповнюють ртуттю, а від 0 до 0,1 кгс/см2 — водою (спирт використову­ють для мікроманометрів, гас — в умовах мінусових тем­ператур для заміни води).

Поширення отримали скляні U-подібні манометри (рис.1) типу ПР. Манометри складаються з двох скляних тру­бок, розміщених паралельно і з'єднаних у нижній частині. Зігнутий кінець однієї трубки служить для з'єднання з ви­мірюваним середовищем, а друга трубка через свій від­критий кінець з'єднується з атмосферною. Між трубками закріплена міліметрова шкала з нульовою позначкою по­середині. Трубки наповнені робочою рідиною до нульової позначки.

Манометри випускають таких модифікацій ПР-619, ПР-620 і ПР-637 з межами вимірювання 0—100, 0—300 і О— 600 мм вод. ст.

Манометри підключають до вимірюваного і середовища за допомогою гумових трубок необхідного діаметра, оскіль­ки нещільне під'єднання може бути причиною помилок при вимірюванні тиску.

При надлишковому тиску рівень рідини в правій труб­ці знизиться, а в лівій — підвищиться, і загальна висота стовпа рідини (h) буде дорівнювати сумі відрахунків по шкалі нижче і вище нульової позначки. Таким чином маса стовпа рідини висотою (h) і барометричний тиск зрівнова­жується надлишковим тиском вимірюваного середовища.

Більш придатним у роботі є чашкові манометри (рис.1, б). Принцип роботи чашкового манометра подібний роботі {U-подібного. Відмінність полягає тільки в тому, що при ви­мірюванні надлишкового тиску рівень рідини в чашці змі­нюється порівняно з рівнем рідини в трубці дуже мало, чим можна знехтувати і відлік стовпа рідини виконувати тіль­ки по його виміру в скляній трубці.


Рис.1. Скляні манометри.

а - U – подібний; б -  чашковий; 1 – металева посудина; 2 – з’єднувальна трубка; 3 – дошка; 4 – шкала; 5 – скляна вимірювальна трубка.

Завдання 34. Пояснити методику визначення витрат газу за допомогою пневмометричих трубок.

Рис.1. Одинарна напірна трубка.                                         Рис.2. подвійна напірна трубка.

1- напірна трубка;  2 – трубопровід;          1 – вимірювальна трубка; 2 – трубка кріплення;

3 – штуцер; 4 – дифманометр;                     3,4 – під¢єднувальні штуцери;

5 – ущільнювач.

Вимірювання побудовано на зміні середньої швидкості газового потоку з наступним визначенням витрат газу роз­рахунком за формулою:

      Qс – витрата газу в метрах кубічних за секунду;  - середня швидкість газового потоку в метрах за секунду; F – поперечний переріз потоку в метрах квадратних.

Середня швидкість визначається як

де  - густина газу в кілограмах на метр кубічний; Рс – статичний тиск газу в Паска лях; Рп – повний тиск газу в Паскалях.