Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 49

Комплекс «Ритм-1» допускає позачергове опитування телевимірюванням основного параметра. Перед початком чергового і позачергового опитувань на реєстраційному бланку друкується поточний час. При виникненні аварійної ситуації на КП друкування телевимірюваних величин здійснюється червоним кольором, що дає можливість фіксува­ти час виникнення аварії.

Завдання 76.  Пояснити призначення, будову, принцип роботи системи телесигналізації телемеханічного комплексу „Ритм-1”.

    Комплекс «Ритм-1» призначений для телемеханізації міських і промислових систем газозабезпечення. Він від­значається економічністю лінійних схем, універсальністю використання, простотою конструкції пристроїв і невеликою вартістю. Крім цього, цей комплекс забезпечує пряму пе­редачу інформації на електронно-обчислювальну машину. Комплекс являє собою телемеханічну систему цикліч­ної дії для розосереджених об'єктів з кодовим вибиранням

           Рис.1. Структурна схема „ Ритм -1”     ®

Підкомплект диспетчерсь­кого пункту (рис.1) склада­ється з інформаційно-телеме­ханічної машини (ИТМ-1 і цифродрукувальної машинки (ЕУМ-23), шістнадцяти пів-комплектів (1—16), розміщених на контролюючих пунктах, які включають блок телемеханіки (БТМ-1), датчики телевимірю­вання і сигналізації, виконавче реле і телефонний апарат.

Машина ИТМ-1 має два лінійних виходи, до кожного з яких можна підключити до восьми КП, при цьому можлива будь-яка конфігурація схем з'єднання ліній зв'язку: кущо­ва, кільцева, деревовидна і ланцюгова.

Кущова схема забезпечує економію найбільш дефіцит­них і дорогих магістральних ліній зв'язку на ділянці від ДП до кінцевої АТС.

При кільцевій схемі обрив лінії зв'язку на будь-якій ді­лянці не викликає відключення відповідних КП.

Деревовидна схема дає можливість підключати до за­гальної лінії два-три кущі, а ланцюгова найраціональніша при лінійному розміщенні об'єктів.

Універсальність застосування забезпечується різнома­нітністю наборів операцій на кожному КП. В основному варіанті на КП здійснюється: телевимірювань — 2, телесиг-налізацій — 2, телеуправлінь — 4, телефонних виходів — 2„ телефонного зв'язку — 1. Всі можливі набори варіантів опе­рацій наведені в табл. 8.

Варіанти 1—6 можливі за рахунок незначних переми­кань у схемі, а варіанти 7 і 8 можливі при незначних змінах конструкції машини. Таким чином, телемеханічній ком­плекс може випускатися у восьми модифікаціях. Крім того,, для КП з великою кількістю об'єктів можливе кратно (до 8) збільшення числа операцій за рахунок відповідного збільшення кількості блоків.

Вся інформація в системі передається кодами, які сприй­маються оперативною пам'яттю машини. Завдяки цьому за­безпечується можливість безпосередньої передачі цих кодів на вхід ЕОМ. Весь комплекс розрахований на обслуговування середнім технічним персоналом. В результаті вико­ристання комбінованих контактно-безконтактних рішень досягнута порівняно низька вартість апаратури.

Телесигналізація. Аварійна ТС-1 і попереджувальна те­лесигналізація передаються відповідно першим і другим імпульсам комплексного і сповіщального сигналів. При ви­користанні датчиків ТС з двоконтактними порушеннями станів передаються довгим імпульсом (300 м/с), а при ви­користанні датчиків з триконтактними — коротким імпуль­сом (100 м/с). Датчики із закритими контактами практич­ніші, оскільки вони забезпечують самоконтроль сигнальних ланцюгів на КП.

Датчиками на КП можуть бути електроконтактні мано­метри ЕКМ, сигналізатори зниження тиску СЗТМ і темпе­ратурні датчики ДТКМ.

Датчики розділяють на дві групи. Зміна стану КП, яка вимагає швидкого втручання персоналу аварійної служби, передається аварійним сигналом ТС-1 (при спрацюванні запірно-запобіжного клапана, загазованості приміщення тощо). Вимірювання стану, що не потребує ,швидкого втру­чання, передається попереджувальним сигналом ТС-2. До таких змін відносять зниження температури газу приміщен­ня КП нижче норми, а також тиску газу на вході і на вихо­ді нижче заданої межі тощо.