Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 2

Схема турбінного лічиль­ника з механічним коректо­ром по температурі і тиску наведена на рис.1.

Газ подається в порожни­ну манометричної пружини 21 по трубці 28 з вентилем 27, а температура газу вво­диться за допомогою герметичної системи термобалону

Рис.1. Пристрій турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску.

1 - термобалон; 2 - корпус; 3 - зубчаста передача; 4 - ковпачок; 5 - коно­їд; 6 - опора;

7, 24 - ролики; 8, 23 - кільця; 9 -'капіляр; 10, 22 - стрілки; 11, 21 - пружини; 12, 15, 17,

18 -важелі; 16, 20 - гвинти; 19 - лічильник; 25 - магніт; 26 - турбіна; 27 - вентиль; 28 –

 трубка

капіляра і манометрична пружини, що являє собою рідинний манометричний термо­метр. Ролики 7 і 24 з коноїдом 5 мають можливість оберта­тися в опорах 6.

Під дією потоку газу турбіна 26 обертається з частотою, пропорційною витраті газу ($. Це обертання за допомогою зубчастої передачі 3 і магнітних напівмуфт 25 через герме­тичну стінку 4 корпусу 2 передається ролику 24 і далі через кільце 23, коноїду 5, кільце 8 і ролик 7 - вхідному валу механічного лічильника обертів 19.

 У середньому положенні кілець 23 і 8 частота обертання вхідного вала лічильника обертів 19 пропорційна об'ємній витраті газу при розрахункових значеннях тиску газу Р і температури Т у вимірювальному трубопроводі.

Для корекції показань об'ємних лічильників газу при зміні температури і тиску лічильник обладнаний механічним коректором, що має манометричний термометр і маномет­ричну пружину. При зміні температури газу Т у трубопроводі змінюєть­ся тиск рідини в герметичній системі манометричного тер­мометра «термобалон 1-пружина 11», що призводить до зміщення фрикційного кільця 23 вздовж осі ролика 24 за допомогою важелів 12, 14. Зміна тиску газу Р у трубопро­воді, в порожнині манометричної пружини 21 призводить до зміщення фрикційного кільця 8 вздовж осі ролика 7 за допомогою важелів 17, 18, 15 і 13.

Зміщення кільця 23 відносно ролика 24, а кільця 8 від­носно ролика 7 веде до зміни швидкості вхідного вала лі­чильника 19, прямо пропорційно зміні тиску Р в трубопро­воді і обернено пропорційно температурі газу Т. Гвинти 16, 20 служать для регулювання меж вимірювання.

Зовнішній вигляд турбінного лічильника газу з меха­нічним коректором по температурі і тиску показаний на рис. 2.

Лічильник змонтовано в корпусі 8, на якому встановлено коректор 3. Газ Р подається в коректор 3 по трубопроводу 4. Термобалон манометричного термометра з'єднаний з ма­нометричною пружиною корекції по температурі капіля­ром 5.

Для вимірювання об'єму газу в робочих умовах є лічи­льник 2. На зовнішньому боці корпусу 8 розміщено масля­ний насос з ручною підкачкою, який служить для подачі масла в опори турбіни. Масло подається по трубопроводу 7.

Рис.2. Зовнішній вигляд турбінного лічильника.

1- насос; 2 - лічильник; 3 - коректор; 4, 7 - трубопроводи; 5 - капіляр; 6 - ручка;

8 – корпус.

Турбінний лічильник газу з умовним діаметром від 50 до 250 мм розрахований на/умовний тиск 6; 16; 25 і 75 кгс/ см2. Верхня межа вимірювань 0—1000; 0—1600; 0—2500; 0—4000 і 0—5000 м3/год.

Завдання 30. Пояснити призначення, конструкцію, принцип дії дифманометра кільцевого

показую чого.

Такі прилади використовують як напороміри і тягоміри. Межі перепадів тиску для кільцевих дифманометрів типу ДК (61,78; 98,1; 156,9) 105Па (63, 100, 160 кгс/м2). Основ­на допустима похибка ±1,5 %. Механічні кільцеві дифма­нометри випускаються таких модифікацій: тягомір (напоромір) самописний з електроприводом; тягомір (напоромір) показуючий, тягомір (напоромір) самописний із годинни­ковим механізмом.

Робочою рідиною дифманометра є вода або трансфор­маторне масло (рис.1). Порожнисте кільце 9, встановле­не на призмовій опорі 4, до половини заповнене робочою рі­диною, має у верхній частині перегородку 6, яка розділяє незаповнеиий простір на два відсіки. Якщо тиск в одному відсіку більший чим у другому, то кільце під дією різниш тиску на перегородку 6 відхилиться від початкового поло­ження на такий кут, щоб момент, створений зусиллям на