Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 26

Очищений газ проходить через сідло з відсічного клапа­на в камеру Б, дроселюється в регулювальному органі до низького тиску і через вихідний патрубок надходить до спо­живача. Для під'єднання газопроводу низького тиску вико­ристовують штуцер 18Ду32 мм.

Регулювальний орган складається з сідла 5 і плунжера 4, який з'єднаний штоком 15 з приводом — еластичною мем­браною 14. Підмембранна порожнина корпусу А відділена від вхідної порожнини Б розвантажувальною мембраною 13 і з'єднана з вихідним патрубком імпульсної трубки 16. Ця трубка на кінці має головку 17 обтічної форми з кіль­кома радіальними отворами для сприйняття тільки статич­ного напору в вихідному патрубку.

При зміні витрати газу змінюється тиск на вхідному патрубку і камері А регулятора. Мембрана 14 через ток 15 змінює відстань плунжера від сідла 5 так, щоб тиск у ви­хідному патрубку відновився до заданого. Настроювання регулятора на вихідний тиск провадять стисканням пружини 11, яке регулюється обертанням в різі стакана 12 шай­би 10.

Для запобігання від розриву в мембрану 14 вмонтовано запобіжний скидний клапан, настроювання якого викону­ють за допомогою пружини 7. Надлишок газу з порожнини А через скидний клапан надходить в надмембранну порож­нину, з якої через штуцер 8 з І)У15 мм виводиться в атмо­сферу.

Якщо тиск у вхідному патрубку регулятора збільшиться до 4000—5000 Па, то спрацює відсічний клапан, привід яко­го— мембрана 22, розміщена в коробці 21 під корпусом 34 регулятора. Над мембранна порожнина В приводу з'єднана імпульсною трубкою 19 з вихідним патрубком регулятора І в ній підтримується тиск, рівний вихідному. При нормаль­ній роботі регулятора, і при відкритому положенні плун­жера 2, горизонтальний шток ЗО пружиною 27 через втулку 28 і упор 29 притиснутий до тонкої частини штока 32, ниж­ній кінець якого упирається в горизонтальний шток, пере­шкоджаючи закриттю клапана. Коли вихідний тиск збіль­шується більше 3000 Па, мембрана 22, долаючи зусилля пружини 26, починає опускатися донизу разом з штовхачем 20. Штовхач при цьому своєю верхньою скошеною кром­кою переміщує вправо горизонтальний шток, долаючи опір пружини 27. Коли вихідний тиск досягне 4000—5000 Па,

горизонтальний шток виходить із зачеплення з штоком 32, запірний плунжер 2 під дією пружини 33 підніметься до­гори і притиснеться до сідла 3. Доступ газу до споживача припиняється. Настроювання відсікача на спрацювання при підвищенні тиску виконується зміною стиску пружини 26 за допомогою регулювальної гайки 25.

Якщо тиск у вихідному патрубку зменшиться до 70— 100 Па, то відсічний клапан також закриється і подача га­зу до споживача припиняється.

Вмикання відсічного клапана виконують вручну, для цього викручують пробку 31 і плавно переміщують шток 32 доти, поки за його виступ потрапить кінець горизонталь­ного штока ЗО. Цей момент визначається на слух, потім пробку вкручують на місце.

Завдання 53. Пояснити призначення, конструкцію, принцип дії запобіжно – запірного клапана ЗЗК

Крім регуляторів тиску, регуляторні пункти забезпече­ні запобіжними пристроями.

Ці пристрої відносять до напівавтоматичної запобіжної запірної арматури, які монтують перед регулятором тиску і призначені для герметичного відключення подачі газу при зміні тиску за регулятором нижче мінімальної і вище мак­симальної границі роботи обладнання. Зниження тиску газу перед пальником призводить до зменшення швидкості ви­ходу газоповітряної суміші з сопла пальника, при цьому виникає зворотний удар і полум'я проскакує всередину пальника. Підвищення тиску веде до перевищення швидкості виходу газоповітряної суміші з пальника над швидкістю поширення полум'я, що буде відриватися від пальника. Це може призвести до появи в робочому об'ємі вибухонебез­печної суміші.

У даний час в експлуатації знаходяться запірно-запо­біжні пристрої (ЗЗП) типу ЗЗК, ЗКН (ЗКВ), КЗЗН (КЗЗВ) і «ПКК-40М».