Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 8

Менш небезпечним є шлях від однієї ноги до іншої, який називається нижньою петлею і виникає під дією на людину так званої крокової напру­ги. Кроковою напругою називається напруга між двома точками електрично­го кола на відстані кроку (0,8 м) і на яких одночасно стоїть людина в зоні розтікання струму в землі (ДЕСТ 12.1.009-76). Слід зазначити, що на практиці не зареєстровано жодного смертельного, випадку внаслідок дії на людину крокової напруги. Пояснюється це не тільки значенням струму, але і тим, що людина не може довго перебувати під небезпечною кроковою напругою. В цьому випадку рефлекторна дія струму, обу­мовленого кроковою напругою, звичайно не встигає виявитись.

Крокова напруга навіть невеликого значення (50...80 В) викликав мимовільні судорожні скорочення м’язів ніг і внаслідок цього людина падає на землю. В цей момент дія на людину крокової напруги припиняється і виникає інша, більш тяжка ситуація.

Ураження людей кроковою напругою відбувається тоді, коли людина потрапляє в місце розтікання струму на поверхні землі. Це бував тоді, коли на землю впав обірваний провідник, що перебуває під струмом, або коли електричний струм через заземлювачі потрапляв в грунт і розтіка­ється в ньому.

Людина, що йде по землі в зоні розтікання струму, потрапляє під напругу, зовсім не торкаючись будь-яких частин електроустановки чи провідника.

Струм з обірваного провідника розтікається в землі радіальне у всі сторони. При цьому найбільший потенціал буде у точці торкання про­відника з землею. Зміна потенціалу на поверхні землі від точки зами­кання відбувається за гіперболічним законом і практично зменшується до нуля на відстані 20 м.

Попадаючи під крокову напругу, струм, який проходить від однієї ноги до другої, скорочує м’язи на ногах і людина падає. При падінні збільшується відстань між точками дотику до землі і змінюється (на більш небезпечний рука – нога) шлях проходження струму через тіло людини. Це приводить до більш важких уражень. Падіння людей відбува­ється уже при дії напруги в 100-150 В.

Вважається, що крокова напруга найбільш небезпечна в межах 4...5м від провідника, що лежить на землі і перебуває під напругою до 1000 В, а при напрузі понад 1000 В небезпечна зона становить 8...10 м від точ­ки стікання струму. Виходити з зони розтікання струму в землі потріб­но короткими кроками.

2.5. Аналіз небезпеки ураження людини струмом

 у різних електричних мережах

Згідно з ПУЕ, за вимогами електробезпеки всі електроустановки поді­ляються за напругою на установки з номінальною напругою до 1 кВ і ус­тановки з номінальною напругою понад 1 кВ.

Залежно від режиму джерел живлення, електричні мережі трифазно­го струму можуть бути з ізольованою чи глухозаземленою нейтраллю.

В електроустановках напругою до 1000 В застосовують як ізольова­ну (пересувні електричні станції, електроустановки кар’єрів, торфо­розробок та ін.), так і глухозаземлену нейтраль (основні силові три­фазні електромережі живлення технологічного обладнання на виробництві). Е електричних установках напругою понад 1000 В для розподільних мереж напругою 6, 10, 35 кВ використовують ізольовану нейтраль, понад 100 кВ - глухозаземлену.

Мережі з ізольованою нейтраллю - це такі, де нейтраль трансформа­тора чи генератора не приєднана до заземлюючого пристрою або приєд­нана до нього через апарати, що мають великий опір.

Мережі з глухозаземленою нейтралдю трансформатора чи генератора - це такі, де нейтраль приєднана до заземлюючого пристрою безпосередньо чи через апарати, що мають малий опір.

На будівельному майданчику, де немає можливості часто, контролюва­ти стан ізоляції, де провідник піддається дії температури і вологи, влаштовують мережі з глухозаземленою нейтраллю.

В мережах з глухозаземленою нейтраллю ізоляція ліній не виявляв захисної дії при дотику людини до однієї з фаз мережі, оскільки в цьо­му випадку на організм людини буде діяти струм, обмежений лише опором заземлення нейтралі і опором людини. Тому питання вибору режиму, ней­тралі є досить важливим заходом безпеки в електроустановках.