Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 45

При наповненні водосховища треба вивести всіх робітників, будівель­ні механізми, а також попередити місцеве населення про початок роботи. По всьому березі водосховища необхідно встановити спеціальні застереж­ні знаки.                

Переправа робітників через штучні водоймища дозволяється тільки пристосованими до цього містками чи на човнах відповідної вантажопідйомності, які обладнані рятівними, сигнальними і водовідливними пристроями.

7.2. Вимоги безпеки праці при експлуатації атомних станцій

До водозабірних споруд належать насосні станції. Особливість робо­ті на них полягав в тому, що протягом зміни там перебуває лише одна людина - черговий машиніст, у зв'язку з цим він повинен досконально знати і ретельно дотримуватися вимог безпеки, що наведені в прави­лах експлуатації насосних станцій, а також у інструкції щодо охорони праці на робочому місці. Він повинен щорічно проходити навчання і вста­новлені інструктажі, а також мати не нижче як П кваліфікаційну групу з електробезпеки.

Черговий машиніст, який виявив несправність на насосній станції, не повинен пускати її у роботу, а також виконувати ремонтні робота в електромережах. Ці роботи проводять спеціалісти а відповідною групою допуску. Всі несправності усувають після повної зупинки двигунів агрегату і з дозволу технічного керівника.

Насосні агрегати, трансмісії та рубильники на насосній станції по­винні бути огороджені і забезпечені застережними написами. На задвижках дистанційного, автоматичного управління повинні бути вивішені попереджу вальні написи про включення механізмів.

Машиніст насосної станції не має права залишати насосну станцію без нагляду до приходу змінника чи передавати зміну іншій особі без вказівки на це відповідальної особи.

Машиніст, що заступив на зміну, зобов'язаний перевірити справ­ність пускового пристрою і заземлення, стан електродвигунів, відсут­ність оголених приводів, наявність і справність контрольно-вимірювальних приладів, стан всмоктуючих і нагнітаючих трубопроводів, арматурі, щільність сальникових ущільнювачів, наявність і справність огороджен­ня небезпечних місць, ручного інструменту, захисних діелектричних засобів. Крім цього, він повинен впевнитися з справності засобів сиг­налізації і зв'язку, наявності протипожежного обладнання, укомплекту­вання медикаментами аптечки.

Після пуску насосної станції і в період роботи черговий машиніст повинен чітко виконувати правила експлуатації та інструкцію щодо охо­рони праці на робочому місці. Під час подачі води забороняється за­лишати без нагляду центр обіжні насоси. При раптовому припинені подачі електроенергії слід негайно перевести пусковий пристрій електродвигу­на у положення "стоп".

При виявленні відхилень у роботі електродвигунів чи пускової апа­ратури треба зупинити насос і вимикати електромонтера. Не допускається чистити, змащувати, усувати будь-яку несправність від час ро­боти апаратів.

На насосних станціях, по розташовані на магістральних каналах чи на берегах водосховищ, необхідно мати човен з веслами, багром і рятів­ним кругом. Протипожежні засоби повинні перебувати у зручному для ко­ристування місці.

Всі робочі місця повинні мати достатнє освітлення для правильного і безпечного обслуговування агрегатів. Забороняться вхід у приміщення машинного залу насосної станції та інші робочі місця особам, що на зв'язані в даний час з обслуговуванням і не мають для цього спеціаль­ного дозволу.

Машиністу насосної станції під час чергування не дозволяться від­лучатись з робочого місця, купатися, ловити рибу, а також виковувати іншу роботу, яка не входить в його обов'язки, що визначені інструк­цією. Протягом робочої зміни він повинен підтримувати чистоту і по­рядок у робочому приміщенні і навколо нього. Машинний зал і всі прилег­лі до нього приміщення треба утримувати в чистоті. Підлоги повинні завж­ди бути сухими, доступ до всіх агрегатів і приладів повинен бути віль­ним. спуск до агрегат їв обладнуються драбинами з поручнями. Обтирочний матеріал для догляду за агрегатами слід зберігати у металічних ящиках, що закриваються.