Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом. Безпека праці при виконанні земляних робіт, страница 13

Це швидкодіючий захист, який забезпечує автоматичне вимикання електроустановки при появі в ній небезпеки ураження електричним стру­мом. Заземлення і занулення не завжди гарантує безпеку людей від ура­ження електричним струмом. Не завжди можна забезпечити і роботу заму­лення. В таких випадках для захисту людей від ураження електричним струмом застосовують захисне вимикання, яке швидше, ніж занулення від­ключає пошкоджені ділянки установки і цим забезпечує захист людей від ураження електричним струмом.

Захисне вимикання виконується більш чутливими і швидкодіючими ав­томатичними вимикачами або запобіжниками. Вони реагують на появу стру­му у нульовому провіднику, напругу на корпусі пошкодженого обладнання та ін. Вони спрацьовують значно швидше (за 0,1...0,05 с) на занулення (0,2 с і більше). При такому нетривалому проходженні струму через тіло людини безпечним є струм 500...650 мА. Якщо взяти до уваги те, що опір тіла людини становить 1000 Ом, струм наведеного значення може про­ходити через тіло людини лише у випадку, коли вона попаде піп напругу 500...600 В, а такої напруги в електроустановках напругою 380/220 В із заземленою нейтраллю не може бути навіть у аварійному режимі. Тому захисні вимикаючи пристрої є надійним захистом людей від ураження електричним струмом.

Захисне вимикання окремо чи сукупно з іншими засобами виконує такі функції:

1. Захист при замиканні на землю або корпус.

2. Захист при появі небезпечних струмів витікання.

3. Захист при переході вищої напруги на сторону нижчої.

4. Автоматичний контроль кола захисного заземлення і занулення.

До захисного вимикання ставлять такі вимоги: самоконтроль і на­дійність, висока чутливість і малий час вимикання. В ньому випадку ви­микання може використовуватись як основний захід захисту, а також ра­зом з захисним заземленням і зануленням.

Згадані колективні засоби не завжди можуть забезпечити захист лю­дей від ураження електричним струмом, тому при роботі в електроуста­новках використовують також індивідуальні захисні засоби.

Індивідуальні захисні засоби

До індивідуальних електрозахисних заходів відносять ізолюючі штанги, струмовимірювальні кліщі, показники напруги, діелектричні ру­кавиці, боти, калоші, килимки, переносне заземлення, огороджувальні пристрої, знаки безпеки і ін.

Крім перелічених електрозахисних заходів при роботі в електроус­тановках у разі необхідності слід використовувати такі заходи індиві­дуального захисту, як окуляри, каски, протигази,   монтерські пояси і страховочні канати.

Захисні засоби видають робітникам за встановленими нормами, їх треба зберігати в умовах, які забезпечують їх справність. В процесі експлуатації всі захисні засоби підлягають періодичному випробовуванні. Результати випробовування заносять в протокол. Види, норми та строки випробовувань наведені в ПТЕ і ПТБ.

До обслуговування електричних установок і мереж допускаються осо­би, не молодші за 18 років, які пройшли медичний огляд, вивчили без­печні методи роботи, а також  отримали посвідчення з групою з техніки безпеки.

Залежно від рівня знань і складності робіт, що виконуються електротехнічному персоналу присвоюється І-V кваліфікаційні групи з техніки безпеки. Особи, що обслуговують електроустановки, повинні мати кваліфікаційну групу не нижче за ІV в установках напругою вища за 1000 В і не нижче за ІІІ - в установках напругою до 1000 В.

На кожному підприємстві наказом адміністрації призначають особу, яка несе відповідальність за електрогосподарство.

Розділ 3. БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ

3.1. Загальні вимоги при виконанні земляних робіт

У водогосподарських організаціях основний об'єм займають земляні роботи. До земляних робіт належать проходка шурфів і колодязів, копання каналів осушувальних і зрошувальних систем, котлованів під фундаменти насосних станцій і головних споруд гідровузлів, відсипна гребель і дамб, планування полів, будівництво водосховищ. Жоден об'єкт будівництва не обходиться без земляних робіт. Об'єм земляних робіт обчислюється мільярдами кубічних метрів.